ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

borderland

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *borderland*, -borderland-

borderland ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
borderland (n.) พรมแดน
English-Thai: HOPE Dictionary
borderlandn. พรมแดน,ภาวะที่ไม่แน่นอน,เขตแดนที่คลุมเครือ,ความก้ำกึ่ง, Syn. border
English-Thai: Nontri Dictionary
borderland(n) เขตแดน,ชายแดน,พรมแดน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
borderlandพื้นที่ชายขอบทวีป [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Borderlandsพื้นที่ชายแดน [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เขตพรมแดน (n.) borderland See also: frontier Syn. เขตแดน, อาณาเขต
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We spend quite a lot of time in the borderland.เราใช้เวลามากมายในพรมแดน

borderland ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชายแดน[n. exp.] (chāi daēn) EN: border ; frontier ; boundary ; borderland FR: frontière [f]
เขตพรมแดน[n. exp.] (khēt phromd) EN: borderland ; frontier ; border area FR: zone frontalière [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า borderland
Back to top