ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bootlace

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bootlace*, -bootlace-

bootlace ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bootlace (n.) สายผูกเชือกรองเท้า
English-Thai: HOPE Dictionary
bootlace(บูท'เลส) n. เชือกผูกรองเท้าบู๊ท,เชือกผูกรองเท้า

bootlace ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
靴の紐;靴のひも[くつのひも, kutsunohimo] (n) (See 靴紐) shoelace; bootlace
靴紐;靴ひも[くつひも, kutsuhimo] (n) shoelace; bootlace

bootlace ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schuhriemen {m}bootlace; latchet

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bootlace
Back to top