ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

boondoggle

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *boondoggle*, -boondoggle-

boondoggle ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
boondoggle (n.) งานที่สูญเสียเวลาและ/หรือเงิน
English-Thai: HOPE Dictionary
boondoggle(-ดอก'เกิล) n. งานที่ไม่ค่อยมีค่า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He left town two days ago on some boondoggle white-water rafting trip to Tahoe.ออกจากเมืองไปเมื่อสองวันก่อน พาลูกค้าไปเที่ยวล่องแก่งไร้สาระที่ทาโฮ
...Yeah, that last one was a bit of a boondoggle.ชื่อสุดท้ายขี้เกียจคิด

boondoggle ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
無用の長物[むようのちょうぶつ, muyounochoubutsu] (exp) useless object; deadwood; white elephant; boondoggle
長物[ちょうぶつ;ながもの, choubutsu ; nagamono] (n) (1) something long; (2) (See 無用の長物) useless things; white elephant; boondoggle

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า boondoggle
Back to top