ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bookstore

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bookstore*, -bookstore-

bookstore ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bookstore (n.) ร้านหนังสือ See also: ร้านขายหนังสือ Syn. bookshop
English-Thai: HOPE Dictionary
bookstoren. ร้านขายหนังสือ
English-Thai: Nontri Dictionary
bookstore(n) ร้านขายหนังสือ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bookstoreร้านขายหนังสือ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ร้านขายหนังสือ (n.) bookstore Syn. ร้านหนังสือ
ร้านหนังสือ (n.) bookstore
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm looking for a bookstore around here...แถวนี้มีร้านหนังสือหรือเปล่า...
No, no, i followed her out of that bookstore back there.ฉันตามเธอออกมาจาก ร้านหนังสือหลังตรงนั้น
No, e bookstore ran out of copies, and it's aook for dummies, not a book for imbeciles.ไม่ ในร้านหนังสือไม่มีขายแล้ว มันเป็นหนังสือสำหรับซ่อมท่อ ไม่ใช่หนังสือสำหรับคนปัญญาอ่อน
[pierce playing the way it is melody] * standing in the bookstore line * * waiting for the bell to chime * * so you can go to class * * dancing in your underwear * * taking air conditioner repair ** waiting for the bell to chime * * so you can go to class * * dancing in your underwear *
Exactly. In this case, it was a bookstore that also sold beer.ก็ใช่นะสิ แต่ว่าก็มีร้านขายหนังงสือที่ขายเบียร์ด้วยนะ
Guess who's going to be at the comic bookstore on Thursday?ทายสิ ใครจะมา ที่ร้านการ์ตูนวันพฤหัส
We'll find a different meeting place, like the library or bookstore or Starbucks.เราเจอกันที่อื่นก็ได้ เช่นห้องสมุดหรือร้านกาแฟ
She asked about a book, so I told her there's a bookstore downstairs.เธอต้องการซื้อหนังสือ ฉันเลยบอกไปว่าชั้นล่างมีร้านหนังสือ เธอก็เลยไป
Is the bookstore on another floor?หรือว่าฉันต้องลงไปชั้นล่างที่ร้านหนังสือนะ?
A transfer was made from an account at your bank to a bookstore in Seattle.มีการโอนเงินจากบัญชีของธนาคารคุณ
I've known you since you were a kid, since you broke into this bookstore and tried to rob it.ตั้งแต่คุณบุกเข้าไปในร้านหนังสือนี้และพยายามที่จะปล้นมัน
Like that bookstore that she likes.เช่น ร้านหนังสือที่เธอชอบ

bookstore ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
书店[shū diàn, ㄕㄨ ㄉㄧㄢˋ, 书店 / 書店] bookstore

bookstore ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ブックストー[, bukkusuto-] (n) bookstore
古本屋[ふるほんや, furuhonya] (n) second hand bookstore (bookshop)
紀伊國屋[きのくにや, kinokuniya] (n) Kinokuniya; large bookstore with big foreign book section (main branch, Shinjuku)
口述権[こうじゅつけん, koujutsuken] (n) public recitation right (e.g. reciting a poem in a bookstore)
書店[しょてん, shoten] (n) bookshop; bookstore; (P)
書房[しょぼう, shobou] (n) library; bookstore; bookshop; (P)
書林[しょりん, shorin] (n) vast stock of books; bookstore; bookshop
書籍商[しょせきしょう, shosekishou] (n) bookstore; bookshop
書肆[しょし, shoshi] (n) bookstore; bookshop
覗く(P);覘く;窺く;臨く[のぞく, nozoku] (v5k,vt) (1) to peek (though a keyhole, gap, etc.); (2) to look down into (a ravine, etc.); (3) to peek into (a shop, bookstore, etc.); (4) to sneak a look at; to take a quick look at; (5) to peep (through a telescope, microscope, etc.); (v5k,vi) (6) to stick out (a scarf from a collar, etc.); to peek through (sky through a forest canopy, etc.); (7) (arch) (esp. 臨く) to face; (P)

bookstore ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ร้านขายหนังสือ[n.] (rān khāi na) EN: bookseller ; bookshop ; bookstore (Am.) FR: librairie [f]
ร้านหนังสือ[n.] (rān nangseū) EN: bookstore ; bookshop FR: librairie [f]
ศูนย์หนังสือ[n. exp.] (sūn nangseū) EN: book center ; bookstore FR: librairie [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bookstore
Back to top