ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

boohoo

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *boohoo*, -boohoo-

boohoo ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
boohoo (int.) คำแทนเสียงร้องในภาษาเขียน
English-Thai: HOPE Dictionary
boohoo(บูฮู') {boohooed,boohooing,boohoos} vi. ร้องสะอึกสะอื้น -n. เสียงร้องสะอึกสะอื้น book (บุค) n. หนังสือ,ตำรา,หนังสืออ้างอิง,คัมภีร์,ภาค,เล่ม,แบบ,สมุดบัญชี,เนื้อเพลง,บทละคร,ถ้อยคำ,สมุดเช็ค,สมุดแสตมป์,สมุดรายชื่อ,สมุดบันทึก,บัญชี,บันทึก,บัญชีพนัน vt. ลงบัญช
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
โฮ (int.) boohoo
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
So what? People are crying about it. Boohoo.อะไรรึ ที่คนเขาร้องร่ำ กันว่า ฮื้อๆ

boohoo ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぶほっっ[, buhotsutsu] (int) boohoo (crying)
ワーン[, wa-n] (int) waa; baw; boohoo
おいおい[, oioi] (int) (1) Hey!; Wait a minute!; Whoa!; (adv,adv-to) (2) boohoo; waaaa

boohoo ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โฮ ; โฮ ๆ = โฮๆ[X] (hō ; hō-hō) EN: cry loudly ; boohoo ; weep copiously FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า boohoo
Back to top