ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bolt-hole

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bolt-hole*, -bolt-hole-

bolt-hole ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bolt-hole (n.) สถานที่หลบภัย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He's got three known bolt-holes.เขามีที่ซ่อนอยู่สามที่เท่านั้น

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bolt-hole
Back to top