ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bogy

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bogy*, -bogy-

bogy ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bogy (n.) สิ่งที่ทำให้คนเดือดร้อน รำคาญหรือเกรงกลัว
bogyman (n.) ปีศาจในจินตนาการที่ใช้ขู่เด็กๆ
bogyman (n.) ผีในจินตนาการที่ใช้ขู่หลอกเด็ก
English-Thai: HOPE Dictionary
bogy(โบ'กี) n . ปีศาจ,ผี,สิ่งที่ทำให้สะดุ้งตกใจ,เครื่องบินลึกลับ, Syn. spirit
English-Thai: Nontri Dictionary
bogy(n) ผี,ปีศาจ,ขบวนรถไฟ,ตู้รถไฟ

bogy ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ブギーマン[, bugi-man] (n) bogeyman; boogeyman; bogyman; boogieman

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bogy
Back to top