ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bobcat

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bobcat*, -bobcat-

bobcat ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bobcat (n.) แมวป่าแถบอเมริกาเหนือ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Meet's canceled. Someone saw a bobcat on the trail.ประชุมยกเลิก มีคนเห็นแมวป่าตรงถนน
You know, I heard in the news a bobcat has been spotted in her neighborhood.ฉันจะลืมได้ยังไง นายไม่ยอมหยุดพูดถึงมัน! ทุกคนเจ็บ
If you'd like to take your mind off what's troubling you, uh, word on the street is a bobcat has been spotted.ท่าทางฉันจะเก่งเรื่องนี้ ก็แค่ ฉันคิดว่า พวกเขาชอบออกไปไหนกับฉัน
How in the world did she catch this? A bobcat...ในโลกนี้เธอจับมันได้อย่างไร เสือดาวนะนี่
It's a bobcat. Look at its size.มันคือเสือดาว มองดูจากขนาดของมัน
Bobcat, your train's six minutes out.บ็อบแคท, รถไฟออกไป 6 นาทีแล้ว
Bobcat, someone else has crashed this party.บ๊อบแคท, มีตัวป่วนแล้ว
Forget about the bobcat.ฉันไม่ชอบขี้แย ไปกันเถอะ
Glock 9 and a .22 Bobcat.กล๊อก 9 กับ บ๊อบแคท .22

bobcat ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ボブキャット[, bobukyatto] (n) bobcat (Lynx rufus)

bobcat ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แมวป่า[n.] (maēopā) EN: Jungle cat ; Swamp lynx ; wild cat ; bobcat FR: chat sauvage [m] ; lynx [m] ; Felis chaus

bobcat ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rotluch {m} [zool.]bobcat [Am.]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bobcat
Back to top