ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

boarding-house

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *boarding-house*, -boarding-house-

boarding-house ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
boarding-house (n.) บ้านที่มีทั้งห้องพักและอาหารสำหรับคนที่จ่ายค่าเช่า Syn. bed and breakfast

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า boarding-house
Back to top