ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

blow-dry

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *blow-dry*, -blow-dry-

blow-dry ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
blow-dry (vt.) เป่าผมด้วยเครื่องเป่าผม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You know the blow-dryer?รู้จักท่ากระจุยผมไหม?
I love you, and you have a drawer and a toothbrush, and I want you to have a whole dresser and a whole... blow-dryer or something...และฉันมีตู้ใส่เสื้อผ้ากับแปรงฟันให้ ฉันอยากให้คุณมีชุดใส่ครบ แล้วมีพร้อม...
I would love to have a dresser and a blow-dryer or something more romantic.แล้วก็ไดร์เป่าผม หรือไม่ก็อะไรที่โรแมนติกมากกว่า

blow-dry ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
洗剪吹[xǐ jiǎn chuī, ㄒㄧˇ ㄐㄧㄢˇ ㄔㄨㄟ, 洗剪吹] shampoo, haircut and blow-dry

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า blow-dry
Back to top