ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

blotting paper

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *blotting paper*, -blotting paper-

blotting paper ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
blotting paper (n.) กระดาษซับ Syn. blotter
English-Thai: HOPE Dictionary
blotting papern. กระดาษซับ

blotting paper ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
吸い取り紙;吸取紙[すいとりがみ, suitorigami] (n) blotting paper
押紙;押し紙[おしがみ;おうし(押紙), oshigami ; oushi ( ou kami )] (n) (1) (arch) paper on which questions and comments are pasted; (2) backing paper; (3) blotting paper

blotting paper ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กระดาษซับ[n.] (kradātsap) EN: blotting paper FR: papier buvard [m] ; buvard [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า blotting paper
Back to top