ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

blotter

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *blotter*, -blotter-

blotter ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
blotter (n.) กระดาษซับ
English-Thai: HOPE Dictionary
blottern. กระดาษซับ,บันทึกประจำวันของตำรวจ
English-Thai: Nontri Dictionary
blotter(n) กระดาษซับหมึก,สมุดบันทึกเหตุการณ์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Well, the first thing she did was put a crime blotter type column in the newspaper.สิ่งแรกที่เธอทำ คือเอาบันทึกอาชญากรรมของตำรวจ มาลงคอลัมน์หนังสือพิมพ์
2--this incident and only this incident was omitted from Wanda Sullivan's crime blotter column, and 3--pregnant pause to ratchet up dramatic tension-- if you go down Ferndale Road half a mile, that's where Wade Burke worked at his family's carpet businessที่ไม่มีอยู่ในคอลัมน์อาชญากรรม ของวานด้า ซัลลิแวน และ 3-- สตรีไม่ควรฟังเพราะจะทำให้เกิดความเครียด ถ้าคุณขับไปตามถนนเฟิร์นเดลอีกครึ่งไมล์
Garcia, we need you to check the crime blotter column for July 18th.การ์เซีย พวกเราอยากให้คุณตรวจสอบ คอลัมภ์อาชญากรรมเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม
Yeah. I want two paragraphs for the Blotter.ใช่ ขอ 2 ย่อหน้า ให้ "เดอะ บล็อตเตอร์"
I threw 'em out. no, son, this is not a job for the purple blotter.อย่าไปหาเลย ผมโยนมันทิ้งหมดแล้ว ไม่ ลูกชาย นี่ไม่ใช่งาน
It's the police blotter.- บันทึกรับแจ้งเหตุของตำรวจ
Yeah, well, I just went through the police blotter,ใช่ ฉันเพิ่งอ่าน บันทึกประจำวันของตำรวจ
I'll check it with the daily crime blotter, let you know if anything pops.ฉันจะเช็คจากบันทึกอาชญากรรมประจำวัน จะบอกให้คุณรู้ถ้ามีอะไรน่าสงสัย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า blotter
Back to top