ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bloody

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bloody*, -bloody-

bloody ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bloody (adj.) กระหายเลือด Syn. sanguinary
bloody (adj.) เต็มไปด้วยเลือด
bloody-minded (adj.) ใจดำ
English-Thai: HOPE Dictionary
bloody(บลัด'ดี) adj. เปื้อนเลือด,หลั่งเลือด,กระหายเลือด,คล้ายเลือด,แดงฉาน,ระยำ,อัปรีย์
English-Thai: Nontri Dictionary
bloody(adj) หลั่งเลือด,เปื้อนเลือด,กระหายเลือด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
bloody ascitesมานเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bloody Showมูกเลือด [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตกมูก (v.) pass bloody mucus from the anus
ลงแดง (v.) suffer from excessive bloody flux See also: suffer from severe dysentery
นองเลือด (adj.) bloody See also: sanguinary
แดงฉาน (v.) be bloody Syn. แดงเถือก
แดงเถือก (v.) be bloody Syn. แดงฉาน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
What the bloody hell are you doing here? I'm here, sir, at your convenience.ฉันมาที่นี่ครับความสะดวกของ คุณ
Whose bloody side are you on?ใครด้านเลือดมีให้คุณ?
You can't put a bloody thing down.คุณไม่สามารถใส่สิ่งเลือดลง
Because it's a silly bloody silly cricket pitch is why.โง่เลือดสนามคริกเก็ตโง่คือ เหตุผลที่
On. We'll find the bloody oasis ourselves.บน เราจะได้พบกับโอเอซิส เลือดตัวเอง
I did, I let the bloody water out to make it lighter.ออกจากน้ำเลือดที่จะทำให้มันมี น้ำหนักเบา
Those bloody fools. They don't know what they've got.ไอ้พวกโง่ มันไม่รู้ว่าครอบครองอะไร
You bloody bastard!เเก... ไอ้พวกลิงบ้าเลือด
Go ahead. Pull your bloody heart out.เอาเลย ดึงให้หัวใจหลุดออกมาเลย
Get off the pavement, you bloody coon.ออกไปจากทางเท้า ไอ้มืด
Quick, take a bucket of water and wash away all these bloody palm prints on the wall!เร็วเข้า, เอาถังน้ำมา แล้วลบรอยฝ่ามือเลือดบนกำแพงนี่ออกไปให้หมดซะ!
A bloody life, that's been your destiny.ชีวิตคาวเลือด นั่นล่ะชะตาของนาย

bloody ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
残暴[cán bào, ㄘㄢˊ ㄅㄠˋ, 残暴 / 殘暴] bloody and cruel; a brutal person; to massacre; an atrocity
血衫[xuè shān, ㄒㄩㄝˋ ㄕㄢ, 血衫] bloodstained shirt; bloody garment
血口[xuè kǒu, ㄒㄩㄝˋ ㄎㄡˇ, 血口] bloody mouth (from devouring freshly killed prey)
血战[xuè zhàn, ㄒㄩㄝˋ ㄓㄢˋ, 血战 / 血戰] bloody battle
血衣[xuè yī, ㄒㄩㄝˋ ㄧ, 血衣] bloody garment
伤天害理[shāng tiān hài lǐ, ㄕㄤ ㄊㄧㄢ ㄏㄞˋ ㄌㄧˇ, 伤天害理 / 傷天害理] to offend Heaven and reason (成语 saw); bloody atrocities that cry to heaven; outrageous acts
血路[xuè lù, ㄒㄩㄝˋ ㄌㄨˋ, 血路] desperate getaway (from a battlefield); to cut a bloody path out of a battlefield
血淋淋[xuè lín lín, ㄒㄩㄝˋ ㄌㄧㄣˊ ㄌㄧㄣˊ, 血淋淋] dripping with blood; bloody (tragedy)
血腥[xuè xīng, ㄒㄩㄝˋ ㄒㄧㄥ, 血腥] reeking of blood; bloody (events)
残忍[cán rěn, ㄘㄢˊ ㄖㄣˇ, 残忍 / 殘忍] bloody; merciless

bloody ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ブラッディーマリー[, buraddei-mari-] (n) Bloody Mary (cocktail of vodka and tomato juice)
べらんめえ[, beranmee] (exp) bloody fool!
下血[げけつ, geketsu] (n,vs) bloody bowel discharge
流血沙汰[りゅうけつざた, ryuuketsuzata] (n) bloodshed; bloody event
激戦地[げきせんち, gekisenchi] (n) site of a bloody battle
血の日曜日[ちのにちようび, chinonichiyoubi] (n) Bloody Sunday (esp. the Jan. 22, 1905 Saint Petersburg incident)
血を見る争い[ちをみるあらそい, chiwomiruarasoi] (n) bloody struggle; struggle with bloodshed
血便[けつべん, ketsuben] (n) bloody stool
血刀[ちがたな, chigatana] (n) bloody sword (blade)
血反吐[ちへど, chihedo] (n) bloody vomit
血塗れ;血まみれ[ちまみれ, chimamire] (adj-na,adj-no) bloodstained; bloody
血戦[けっせん, kessen] (n,vs) bloody battle
血生臭い;血なまぐさい[ちなまぐさい, chinamagusai] (adj-i) bloody; bloody stench
血痰;血たん[けったん, kettan] (n) bloody phlegm

bloody ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แดงเถือก[adj.] (daēng theūa) EN: red all over ; bloody FR:
ลงแดง[v.] (longdaēng) EN: suffer from excessive bloody flux ; suffer from severe dysentery ; have withdrawal symptoms FR:
นองเลือด[adj.] (nøngleūat) EN: bloody ; sanguinary FR: en sang ; ensanglanté
พฤษภาเลือด (2535)[n. prop.] (Phreutsaphā) EN: Bloody May (1992) FR:
ตกมูก[v.] (tokmūk) EN: pass bloody mucus from the anus FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bloody
Back to top