ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

blinking

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *blinking*, -blinking-

blinking ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
blinking (adj.) ซึ่งกระพริบตา
English-Thai: HOPE Dictionary
blinking(บลิง'คิง) adj. ซึ่งกะพริบ,สาปแช่ง
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Blinkingหลับตา [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I know how to look at people without blinking as well.ฉันรู้ว่าวิธีการดูคน โดยไม่กระพริบเช่นกัน
Don't move or I'II blow your blinking brains out!อย่าขยับ ไม่งั้นฉันจะระเบิดสมองเธอแน่ โอเค
Roddy Lankman is blinking when he asks the questions.ร็อดดี้ แลงค์แมน กระพริบตาตอนที่เขาถามคำถาม
Peptostreptococcus could explain the blinking and...Peptostreptococcus อธิบายเรื่องตากระตุกได้
It's amyloidosis. That would explain the blinking and the low heart rate.เรียกว่า อะมัยลอยโดซิส การกระพริบตาและทำให้หัวใจเต้นช้าลง
There's some asshole blinking his high beam.ไอ้เบื้อกที่ไหนไม่รู้มาเปิดไฟสูงใส่น่ะสิ
* the bride walks down just to start the wedding * * and there's one more girl you won't be getting * * so you start thinking, then you start blinking * * a bridesmaid looks and thinks that you're winking *# เจ้าสาวเดินมา เริ่มพิธีแล้ว # # และไม่ใช่สาวคนเดียว ที่นายเห็น # # นายเลยเริ่มคิด จนนายกระพริบตา #
Red dot's still blinking on the Burgess property.สัญญาณยังคงกระพริบ ที่บ้านของเบอร์เกส
I should have seen the blinking on the video.ผมควรจะเห็น การกระพริบตานั่นในวีดีโอ
And to make things even more jolly, there were so many blinking lights on the house they induced neighborhood-wide seizures.และเพื่อทำให้มันรื่นเริงยิ่งขึ้น ยังมีไฟกะพริบในบ้านเพียบ จนทำให้ละแวกนั้น ชักกระตุกตามๆกัน
They were moon blinking other owls and turning them into slaves.มันใช้มนต์จันทราสะกดเหล่านก และกดหัวให้เป็นทาสรับใช้
I'll rip you from limb to limb without even blinking and you know it.ฉันจะฉีกซี่โครงแก ชิ้นแล้วชิ้นเล่า โดยไม่ต้องกระพริบตา แม้แต่น้อย และแกรู้จักดี

blinking ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
しばしば[, shibashiba] (vs,adv) (on-mim) blinking repeatedly
しばしば目[しばしばめ, shibashibame] (exp) blinking away tears; blinking tear filled eyes
ぱちくり[, pachikuri] (adv,n,vs) blinking with surprise
ブリキング[, burikingu] (n) {comp} blinking
明滅[めいめつ, meimetsu] (n,vs) flickering; blinking
しょぼしょぼ[, shoboshobo] (adv,vs) drizzling; weakly (blinking); blearily
パチパチ[, pachipachi] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) pleasant clapping sound; (2) sound of something hot bursting open (i.e. popcorn); (3) incessant blinking; (P)
点滅[てんめつ, tenmetsu] (n,vs) switching on and off; flashing; blinking; flickering; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ブリキング[ぶりきんぐ, burikingu] blinking
明滅[めいめつ, meimetsu] blinking

blinking ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไฟกะพริบ[n. exp.] (fai kaphrip) EN: blinking lights FR: lampe clognotante [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า blinking
Back to top