ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

blindside

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *blindside*, -blindside-

blindside ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
blindside (vt.) โจมตีจากทิศทางที่มองไม่เห็น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I really believed you were trying to blindside me.ผมค่อนข้างมั่นใจว่า คุณพยายามจะปิดหูปิดตาผม
Well, if you avoid something long enough, it has a tendency to blindside you.ถ้าคุณหลีกเลี่ยงบางอย่างนานเกินไป มันก็มีแนวโน้มที่จะดึงดูดคุณกลับไป ฉันถึงมาที่นี่
In my final minor league game... with the Quebec Mounties, the Cracker brothers blindside checked me into the boards... and blew out my knee.ในเกมลีกครั้งสุดท้ายของฉัน ... กับควิเบกตำรวจม้า, Cracker ชวนพี่น้อง ตรวจสอบผมเข้าไปในบอร์ด ...
At Least If You Had Warned Me, I Wouldn't Have Been Blindsidedถ้าเติอนกันบ้าง ฉันคงไม่ตกใจ
You kind of blindsided me tonight.คุณเล่นผมไม่ทันตั้งตัวเลยนะ
Blindsides me out of nowhere, walks in and,อยู่ดี ๆ เธอก็โพล่งใส่นาย อย่างงี้เลยเหรอ
And this way I won't be blindsided again unless, of course,และวิธีนี้ฉันจะไม่โดนโจมตีอีก นอกเสียจากว่า
This has completely blindsided me.ทำเอาชั้นมืดแปดด้านเลย
Man, he's going to be blindsided.ตายละ เขาต้องแย่แน่ๆ
Just watch your blind spot, kiddies, or you'll wind up blindsided.แค่ระวังจุดบอดหน่อยนะ เด็กๆ หรือว่าเธอจะตาบอดซะแล้ว
What if the prosecution had blindsided me with that mid-trial?ถ้าต้องมีการฟ้องร้องเกิดขึ้น \ ปิดบังผมระหว่างการพิจารณาคดีเหรอ
She decides to make a move on the Pascal tonight, they'll be blindsided.เธอตัดสินใจที่จะ เคลื่อนย้าย Pascal ในคืนนี้ พวกเขายังไม่รู้เรื่องนี้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า blindside
Back to top