ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

blindingly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *blindingly*, -blindingly-

blindingly ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
blindingly (adv.) มากหรืออย่างที่สุด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's a blindingly clever play on words.นี่เป็นการเล่นคำอย่างฉลาด

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า blindingly
Back to top