ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

blench

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *blench*, -blench-

blench ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
blench (vi.) ถอยหนีเพราะความกลัว See also: ถอยหลังเพราะความกลัว Syn. recoil
English-Thai: HOPE Dictionary
blench(เบลนชฺ) {blenched,blenching,blenches} vt. หดตัว,ถอยหลัง vi. เมินเฉย vi.,vt. ทำให้ขาว,สีตก,ทำให้ซีด, Syn. blanch,shrink
English-Thai: Nontri Dictionary
blench(vi,vt) ถอยหลัง,หดตัว,ทำให้สีตก,ทำให้ซีด,ทำให้ขาว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า blench
Back to top