ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

blatancy

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *blatancy*, -blatancy-

blatancy ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
blatancy (n.) ความชัดแจ้ง See also: ความโจ่งแจ้ง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า blatancy
Back to top