ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

blankety-blank

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *blankety-blank*, -blankety-blank-

blankety-blank ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
blankety-blank (adj.) ซึ่งละไว้ในฐานที่เข้าใจ (สำหรับคำพูดหยาบคาย)
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
There's not a blankety-blank soldier in the whole army.ทั้งกองทัพไม่มีพลทหารเลยสักคน

blankety-blank ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
xx[ちょめちょめ, chomechome] (n) (m-sl) (sometimes also **, ○○, etc.) (See 伏せ字・1) blankety-blank; bleep; used in place of sensitive word (often sexually related)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า blankety-blank
Back to top