ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

blacktop

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *blacktop*, -blacktop-

blacktop ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
blacktop (n.) วัสดุราดผิวถนน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
So dad was checking out this two-lane blacktop just outside of Jericho, California.ตอนนั้น พ่อกำลังสืบเรื่องไอ้ถนนสองเลน นอกเมืองJericho แคลิฟอร์เนีย
We used to race on blacktop at recess, and then I was always so slow.เราต้องแข่งกันบนถนนในวันหยุด และหลังจากนั้นผมก็เริ่มช้าขึ้น

blacktop ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アスファルト道路[アスファルトどうろ, asufaruto douro] (n) asphalt road; blacktop; tarmac road

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า blacktop
Back to top