ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

blackleg

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *blackleg*, -blackleg-

blackleg ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
blackleg (n.) ผู้ยังคงทำงาน ขณะที่คนอื่นหยุดงานประท้วง
English-Thai: HOPE Dictionary
blacklegn. คนทรยศ,โรคในสัตว์เลี้ยงเนื่องจากเชื้อ Clostridium chauvoei,คนโกง,คนหลอกลวง,ผู้ทำให้การสไตรค์ไร้ผลหรือหยุด
English-Thai: Nontri Dictionary
blackleg(n) คนทรยศ,คนโกง,คนหลอกลวง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า blackleg
Back to top