ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

birthday

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *birthday*, -birthday-

birthday ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
birthday (n.) วันเกิด See also: วันคล้ายวันเกิด
English-Thai: HOPE Dictionary
birthdayn. วันเกิด,วันครบรอบ
birthday suitn. ความเปล่าเปลือย,ชุดวันเกิด
English-Thai: Nontri Dictionary
birthday(n) วันเกิด,วันคล้ายวันเกิด,วันประสูติ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Birthdaysวันเกิด [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ฉลองครบรอบวันพระราชสมภพ (v.) celebrate the king´s or queen´s birthday anniversary
เฉลิมพระชนมพรรษา (v.) celebrate the king´s or queen´s birthday anniversary Syn. ฉลองครบรอบวันพระราชสมภพ
วันเกิด (n.) birthday
สุขสันต์วันเกิด (n.) Happy Birthday
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Somebody just gave you a gift for your birthdayใครบางคนเพิ่งให้ของขวัญคุณเนื่องในวันเกิด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
All the world is birthday cake, So take a piece but not too muchทั่วโลกคือเค้กวันเกิด เพื่อใช้คือชิ้น แค่ไม่มากเกินไป
Shortly after my seventh birthday I took a girl friend to see the Professorหลังจากในระยะอันสั้นวันเกิดที่เจ็ดของฉัน... ...lหยิบเพื่อนเด็กผู้หญิงถึงศาสตราจารย์ see the
Want a giraffe for the birthday boy?อยากได้ยีราฟหรือลิงดีล่ะ? สำหรับเจ้าของวันเกิด?
Happy birthday to youฉันต้องทําก่อนให้ทันเส้นตาย โธ่เอ้ย
Happy birthday to you.นายมาซ่อนตัวอยู่ใต้ถุนบ้านฉัน ตอนโรเบิตร์ ไทสันจะฆ่านาย
You can play Happy Birthday in jazz or you can play St. Louis Rag so straight, it won't be jazz no more.นายเล่นเพลงวันเกิดแบบแจ๊สได้ นายเล่นเพลงเซ็นต์หลุยส์ แร็คได้แบบไม่เพี้ยน แต่มันไม่ใช่ดนตรีแจ๊ส .
He can bloody well lift a finger for once birthday or not.ถึงตาใคร คนนั้นก็ต้องยกขึ้นไป ไม่มีเว้น
# Happy birthday to you...Happy birthday to you...
# Happy birthday dear Jack,Happy birthday dear Jack,
# Happy birthday to you. #Happy birthday to you
Happy birthday to youสุขสันต์วันเกิดให้คุณ
The next week, I brought Rich to Mom's birthday dinner, sort of a surprise present.อาทิตย์ต่อมา ฉันพาริชมางานวันเกิดแม่ ประมาณว่าเป็นของขวัญให้ประหลาดใจ

birthday ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
寿礼[shòu lǐ, ㄕㄡˋ ㄌㄧˇ, 寿礼 / 壽禮] birthday present (for an old person)
寿辰[shòu chén, ㄕㄡˋ ㄔㄣˊ, 寿辰 / 壽辰] birthday (of an old person)
寿面[shòu miàn, ㄕㄡˋ ㄇㄧㄢˋ, 寿面 / 壽麵] birthday noodles (for longevity)
生日蛋糕[shēng rì dàn gāo, ㄕㄥ ㄖˋ ㄉㄢˋ ㄍㄠ, 生日蛋糕] birthday cake
祝寿[zhù shòu, ㄓㄨˋ ㄕㄡˋ, 祝寿 / 祝壽] birthday congratulations
花朝节[huā zhāo jié, ㄏㄨㄚ ㄓㄠ ㄐㄧㄝˊ, 花朝节 / 花朝節] Birthday of the Flowers, spring festival on lunar 12th or 15th February
圣诞[Shèng dàn, ㄕㄥˋ ㄉㄢˋ, 圣诞 / 聖誕] Christmas; birthday of reigning Emperor; Confucius' birthday
一丝不挂[yī sī bù guà, ㄧ ㄙ ㄅㄨˋ ㄍㄨㄚˋ, 一丝不挂 / 一絲不掛] not wearing one thread (成语 saw); absolutely naked; without a stitch of clothing; in one's birthday suit
拜寿[bài shòu, ㄅㄞˋ ㄕㄡˋ, 拜寿 / 拜壽] congratulate an elderly person on his birthday; offer birthday felicitations
寿比南山[shòu bǐ Nán shān, ㄕㄡˋ ㄅㄧˇ ㄋㄢˊ ㄕㄢ, 寿比南山 / 壽比南山] Live as long as Mt Nan! (成语 saw, conventional greeting); We wish you Happy Birthday and many more of them.
寿桃包[shòu táo bāo, ㄕㄡˋ ㄊㄠˊ ㄅㄠ, 寿桃包 / 壽桃包] longevity peach bun; birthday peach bun
寿堂[shòu táng, ㄕㄡˋ ㄊㄤˊ, 寿堂 / 壽堂] mourning hall; a hall for a birthday celebration
华诞[huá dàn, ㄏㄨㄚˊ ㄉㄢˋ, 华诞 / 華誕] your birthday (honorific)
生日[shēng rì, ㄕㄥ ㄖˋ, 生日] birthday
生辰[shēng chén, ㄕㄥ ㄔㄣˊ, 生辰] birthday
诞辰[dàn chén, ㄉㄢˋ ㄔㄣˊ, 诞辰 / 誕辰] birthday
满月[mǎn yuè, ㄇㄢˇ ㄩㄝˋ, 满月 / 滿月] full moon; whole month; baby's one-month old birthday
及笄[jí jī, ㄐㄧˊ ㄐㄧ, 及笄] to reach marriageable age (a girl's fifteenth birthday)
过生日[guò shēng rì, ㄍㄨㄛˋ ㄕㄥ ㄖˋ, 过生日 / 過生日] to celebrate a birthday
萨噶达娃节[Sà gá dá wá jié, ㄙㄚˋ ㄍㄚˊ ㄉㄚˊ ㄨㄚˊ ㄐㄧㄝˊ, 萨噶达娃节 / 薩噶達娃節] Tibetan festival on 15th April marking Sakyamuni's birthday

birthday ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
お誕生会;御誕生会[おたんじょうかい, otanjoukai] (n) (See 誕生会) birthday party
お誕生日おめでとう[おたんじょうびおめでとう, otanjoubiomedetou] (exp) Happy Birthday
お誕生日おめでとうございます;御誕生日おめでとうございます[おたんじょうびおめでとうございます, otanjoubiomedetougozaimasu] (exp) Happy Birthday
お釈迦様の誕生日;御釈迦様の誕生日[おしゃかさまのたんじょうび, oshakasamanotanjoubi] (exp) Buddha's birthday
すっぽんぽん[, supponpon] (adj-na,n) utterly stark naked; wearing only one's birthday suit
バースデーカード;バースデイカード[, ba-sude-ka-do ; ba-sudeika-do] (n) birthday card
バースデーケーキ[, ba-sude-ke-ki] (n) birthday cake
ハッピーバースデー;ハッピーバースデイ[, happi-ba-sude-; happi-ba-sudei] (int) (See お誕生日おめでとう・おたんじょうびおめでとう) Happy Birthday
ハピバー;ハッピバー[, hapiba-; happiba-] (int) (abbr) (sl) (See ハッピーバースデー) Happy Birthday
丸裸[まるはだか, maruhadaka] (adj-na,n) nude; utterly stark naked; wearing only one's birthday suit
古希;古稀[こき, koki] (n) seventieth birthday; 70th birthday
地久節[ちきゅうせつ, chikyuusetsu] (n) Empress's Birthday (esp. as celebrated prior to WWII)
花供養[はなくよう, hanakuyou] (n) commemoration of the Buddha's birthday
花祭;花祭り[はなまつり, hanamatsuri] (n) Buddha's birthday festival (April 8th)
降誕祭[こうたんさい, koutansai] (n) (1) Christmas (authentic term now used within Japanese Christian denominations); (2) celebration of the birthday of a saint or great man
バースデー(P);バースディ;バースデイ[, ba-sude-(P); ba-sudei ; ba-sudei] (n) birthday; (P)
寿賀[じゅが, juga] (n) long-life celebrations, particularly the 61st, 77th and 88th birthdays
桜桃忌[おうとうき, outouki] (n) (太宰治) anniversary that celebrates author Dazai Osamu's birthday, and incidentally, the day his body was found after he was involved in a double suicide
算賀[さんが, sanga] (n) longevity celebration (on one's 40th, 50th, 60th, etc. birthday)

birthday ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เฉลิมพระชนมพรรษา[n. prop.] (Chaloēmphra) EN: King's Birthday celebrations FR:
เฉลิมพระชนมพรรษา[v.] (Chaloēmphra) EN: celebrate the King's birthday anniversary ; celebrate the Queen's birthday anniversary FR:
ฉลองวันเกิด[v. exp.] (chaløng wan) EN: celebrate a birthday FR: célébrer un anniversaire
ชุดวันเกิด[n. exp.] (chut wankoē) EN: birthday suit FR:
แฮปปี้เบิร์ธเดย์[n. exp.] (haeppī boēt) EN: happy birthday FR: joyeux anniversaire [m]
การ์ดวันเกิด[n. exp.] (kāt wan koē) EN: birthday card FR: carte d'anniversaire [m]
คำอวยพรวันเกิด[n. exp.] (kham ūay ph) EN: birthday wishes FR: voeux d'anniversaire [mpl] ; souhaits d'anniversaire [mpl]
เค้กวันเกิด[n. exp.] (khēk wan ko) EN: birthday cake FR: gâteau d'anniversaire [m]
ขอให้มีความสุขในวันเกิด[X] (khø hai mī ) EN: all good wishes for your birthday ; all best wishes for your birthday FR:
ของขวัญวันเกิด[n. exp.] (khøngkhwan ) EN: birthday gift FR: cadeau d'anniversaire [m]
ในโอกาสวันเกิดของ...[xp] (nai ōkāt wa) EN: on the occasion of … birthday FR: à l'occasion de l'anniversaire de …
งานเฉลิมพระชนมพรรษา[n. exp.] (ngān chaloē) EN: royal birthday ; royal celebration ; royal festivities FR:
งานเลี้ยงวันเกิด[n. exp.] (ngān līeng ) EN: birthday party FR: réception d'anniversaire [f]
งานแซยิด[n. exp.] (ngān saēyit) EN: celebrations on the 60th birthday FR:
งานวันเกิด[n. exp.] (ngān wankoē) EN: birthday party FR: fête d'anniversaire [f]
นุ่งลมห่มฟ้า[v. exp.] (nung lom ho) EN: wear one's birthday suit ; be stark naked FR:
ประวัติวันแม่แห่งชาติ[n. prop.] (Prawat Wan ) EN: Mother's Day ; HM the Queen's Birthday FR:
ประวัติวันพ่อแห่งชาติ[n. prop.] (Prawat Wan ) EN: Father's Day ; HM the King's Birthday FR: fête des pères [f]
แซยิด[n.] (saēyit) EN: the sixtieth anniversary of age ; 60th birthday celebration ; the 60th birthday FR:
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐[org.] (Sūn Rātchak) EN: Government Complex Commemorating His Majesty the King's 80th Birthday Anniversary, 5 December, BE 2550 FR:
อวยพรวันเกิด[v. exp.] (ūay phøn wa) EN: Happy birthday FR: souhaiter un bon anniversaire ; Joyeux anniversaire
วันเฉลิมพระชนมพรรษา[n. exp.] (wan chaloēm) EN: King's birthday FR:
วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว = วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว[n. prop.] (Wan Chaloēm) EN: H.M. the King's Birthday FR:
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ[n. exp.] (Wan Chaloēm) EN: H.M. the Queen's Birthday ; Her Majesty the Queen's Birthday FR:
วันคล้ายวันเกิด[n.] (wan khlāi w) EN: birthday ; anniversary FR: anniversaire [m]
วันคล้ายวันสมภพ[n. exp.] (wan khlāi w) EN: birthday FR:
วันเกิด[n. exp.] (wan koēt) EN: birthday FR: anniversaire [m] ; jour anniversaire [m]
วันแม่แห่งชาติ[n. prop.] (Wan Maē Hae) EN: Mother's Day ; HM the Queen's Birthday FR:
วันพ่อแห่งชาติ ; วันพ่อ[n. prop.] (Wan Phø Hae) EN: Father's Day ; HM the King's Birthday FR: fête des pères [f]
วันแซยิด[n. exp.] (wan saēyit) EN: the 60th birthday FR:
สุขสันต์วันเกิด[n. exp.] (suk san wan) EN: Happy birthday! FR: Joyeux anniversaire !

birthday ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Geburtstagsfeier {f}birthday party
Geburtstagskarte {f}birthday card

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า birthday
Back to top