ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

biodata

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *biodata*, -biodata-

biodata ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
biodata (n.) ข้อมูลเกี่ยวกับคนหรือสิ่งที่ทำในชีวิต
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
biodataข้อมูลชีวประวัติ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I have entered the entire biodata and also attached a photo of Jasmeet.ผมจะใส่ข้อมูลและแปะรูปของจีสมีทลงไป

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า biodata
Back to top