ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

binomial

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *binomial*, -binomial-

binomial ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
binomial (n.) การแสดงค่าผลบวกหรือผลต่างของสองจำนวน
English-Thai: HOPE Dictionary
binomial(ไบโน'เมียล) n. การแสดงค่าผลบวกหรือผลต่างของสองจำนวน,สองชื่อ,ทวินาม adj. ประกอบด้วยสองชื่อ, See also: binomialism n.
English-Thai: Nontri Dictionary
binomial(adj) มีสองจำนวน,มีสองชื่อ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
binomial-ทวินาม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
binomial coefficientสัมประสิทธิ์ทวินาม, สัมประสิทธิ์ที่ปรากฏในแต่ละพจน์ของการกระจาย (a+b)n   เช่น (a+b)2  = a2 + 2ab + b2   สัมประสิทธิ์ทวินาม คือ 1 , 2, 1 ซึ่งเป็นค่าคงตัวที่คูณอยู่กับ a2 , ab และ b2 ตามลำดับ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Well, Newton discovered binomial theorem aged 22.นิวตันค้นพบทฤษฎีบททวินามตอนอายุ 22

binomial ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
双名法[shuāng míng fǎ, ㄕㄨㄤ ㄇㄧㄥˊ ㄈㄚˇ, 双名法 / 雙名法] binomial nomenclature (taxonomy)
二项式系数[èr xiàng shì xì shù, ㄦˋ ㄒㄧㄤˋ ㄕˋ ㄒㄧˋ ㄕㄨˋ, 二项式系数 / 二項式係數] a binomial coefficient (math.); the number of combinations
二项式[èr xiàng shì, ㄦˋ ㄒㄧㄤˋ ㄕˋ, 二项式 / 二項式] two items; binomial (math.)

binomial ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
2項式[にこうしき, nikoushiki] (n,adj-no) {comp} binomial
二名法[にめいほう, nimeihou] (n) binomial nomenclature
二命名法[にめいめいほう, nimeimeihou] (n) (obsc) (See 二名法) binomial nomenclature
二項係数[にこうけいすう, nikoukeisuu] (n) binomial coefficient
二項分布[にこうぶんぷ, nikoubunpu] (n) binomial distribution
二項定理[にこうていり, nikouteiri] (n) binomial theorem
二項式[にこうしき, nikoushiki] (n) binomial
二項方程式[にこうほうていしき, nikouhouteishiki] (n) binomial equation
Japanese-English: COMDICT Dictionary
2項式[2こうしき, 2 koushiki] binomial (a-no)
二項分布[にこうぶんぷ, nikoubunpu] binomial distribution
二項式[にこうしき, nikoushiki] binomial

binomial ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การแจกแจงทวินาม[n. exp.] (kān jaēkjaē) EN: binomial distribution FR:
การกระจายทวินาม[n. exp.] (kān krajāi ) EN: binomial expansion FR:
สัมประสิทธิ์ทวินาม[n. exp.] (samprasit t) EN: binomial coefficient FR:
ทวินาม[adj.] (thawinām) EN: binomial FR: binomial
ทฤษฎีบททวินาม[n. exp.] (thritsadībo) EN: binomial theorem FR: théorème binomial [m]

binomial ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Binomialkoeffizient (n über k) {m} [math.]binomial coefficient (n choose k)
Binomische Reihe {f} [math.]binomial series

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า binomial
Back to top