ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bibliophile

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bibliophile*, -bibliophile-

bibliophile ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bibliophile (n.) คนรักหรือสะสมหนังสือ
English-Thai: HOPE Dictionary
bibliophile(บิบ'ลีอะฟิล,-ไฟล์) n. ผู้ชอบหนังสือ,ผู้ชอบสะสมหนังสือ, Syn. See also: bibliophilist,bibliophilism n. bibliophilistic adj. ชอบหนังสือ bibliophilic adj. ชอบหนังสือ, Syn. book lover
English-Thai: Nontri Dictionary
bibliophile(n) ผู้สะสมหนังสือ

bibliophile ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
愛書家[あいしょか, aishoka] (n) bibliophile
本の虫[ほんのむし, honnomushi] (n) bookworm; bibliophile; bibliophage

bibliophile ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
นักเลงหนังสือ[n. exp.] (naklēng nan) EN: bibliophile FR: bibliophile [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bibliophile
Back to top