ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

biannual

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *biannual*, -biannual-

biannual ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
biannual (adj.) ที่เกิดขึ้นสองครั้งต่อปี Syn. semiannual
English-Thai: HOPE Dictionary
biannual(ไบแอน'นวล) adj. มีทุก 2 ปี, Syn. semiannual -Conf. biennial
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
All will fight on the fields of never in the biannual Battle of Kingdoms.ทั้งหมดจะสู้รบกัน บนสนามรบ ในสนามรบแห่งอาณาจักร

biannual ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
隔年[かくねん, kakunen] (n-adv,n-t) biannually; every second year; every other year

biannual ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ราย 6 เดือน[adj.] (rāi hok deū) EN: biannual FR: semestriel

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า biannual
Back to top