ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

belted

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *belted*, -belted-

belted ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
belted (adj.) ซึ่งคาดเข็มขัด
English-Thai: HOPE Dictionary
belted(เบล'ทิด) adj. ซึ่งมีสายคาด,มีแถบสี
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
belted-bias tire; bais-balted tyre; belted-bias tyre; bias-belted tire; bias-belted tyreยางเสริมเข็มขัดรัด [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
She's belted in, but--ขอโทษด้วยค่ะแกรัดเข็มขัด..
I just opened my mouth and belted it out with her.ชั้นก็ตะเบ็งเสียงร้องอย่างเต็มที่คลอไปกับเสียงเธอ

belted ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ベルティッドラス[, beruteiddorasu] (n) belted wrasse (Stethojulis balteata)

belted ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Diagonalgürtelreifen {m} [auto]bias belted tyre
Gürtelreifen {m} mit Diagonalkarkassebias belted tyre
Textilgürtelreifen {m}rayon belted tyre
Gürtelreifen {m}belted tyre; braced tread tyre; rigid breaker tyre (tire [Am.])
Gürtelfischer {m} [ornith.]Belted Kingfisher
Gürteltyrann {m} [ornith.]Belted Flycatcher
Cayennemückenfresser {m} [ornith.]Chestnut-belted Gnateater

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า belted
Back to top