ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bellyful

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bellyful*, -bellyful-

bellyful ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bellyful (n.) ปริมาณอาหารที่คนคนหนึ่งสามารถกินได้
bellyful (sl.) ความมากเกินพอ See also: ความมากเกินไป
English-Thai: HOPE Dictionary
bellyful(เบล'ลีฟูล) n. ปริมาณเท่าที่จะทนได้ที่สุด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
In my own bed, at the age of 80 with a bellyful of wine and a girl's mouth around my cock.บนเตียงข้า ตอนอายุ80

bellyful ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
懲り懲り[こりごり, korigori] (adj-na,n,vs) bitter experience; learning from a bad experience; having had enough (of something unpleasant); having had a bellyful; being sick and tired (of something); being fed up
腹一杯(P);腹いっぱい[はらいっぱい, haraippai] (adv,n) bellyful; full stomach; to one's heart's content; (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bellyful
Back to top