ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

belabor

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *belabor*, -belabor-

belabor ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
belabor (vt.) พูดมากหรือตอกย้ำเกิน
English-Thai: HOPE Dictionary
belabor(บิเล'เบอะ) {belabored,belaboured,belaboring,belabouring,belabors,belabours} vt. ถกเถียง,พูดมากเกินไปเกี่ยวกับ,กล่าวหา,เหยียดหยาม,ตีแรง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Senator, I don't mean to belabor this, of course the questions remain:ท่านวุฒิสมาชิก ผมไม่ได้จะตอกย้ำนะครับ แต่คำถามก็คือ ทำไมถึงเป็นท่าน?
He's got some moves, huh? And as much I hate to belabor a point...เขาเคลื่อนที่ได้คล่องอย่างเหลือเชื่อ ผมล่ะเกลียดชะมัดเลย
Well, I'm not one to belabor a point, but where has the time gone?ฉันไม่ใข่คนที่ อยากจะพูดมาก แต่เวลาผ่านไปเร็วเหลือเกิน
I now realize I wasted an entire year belaboring the nuances of my fluid teen sexuality and getting caught up in Lord Tubbington's Ponzi schemes.หนูเสียเวลาเป็นปีๆไปกับการถกเถียงเรื่องความแตกต่างเล็กๆน้อยๆ ในเพศสภาพของหนู แล้วก็ยุ่งอยู่กับ เรื่องแชร์ลูกโซ่ของลอร์ดทับบิงตัน
Lieutenant, if I have not yet belabored the point, allow me to endeavor.ผู้หมวด ถ้าผมยังสื่อไม่ชัดเจน คงต้องชี้แจงอีกครั้ง

belabor ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
พูดซ้ำ ๆ ซาก ๆ[v. exp.] (phūt sam-sa) EN: repeat oneself ; belabor the point ; belabor the issue ; harp on FR: se répéter
โรคหอบหืด[n. exp.] (rōk høpheūt) EN: asthma ; belabored breathing FR: asthme [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า belabor
Back to top