ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bejeweled

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bejeweled*, -bejeweled-

bejeweled ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bejeweled (adj.) ประดับด้วยเครื่องเพชรหรือสวมเพชร
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Your precious bejeweled son Yoonยูน, ลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของแม่
May I take you're multicoloured coat and you're bejeweled cap?ให้ผมเอาเสื้อหลากสี และ หมวกเพชรไปเก็บมั้ย?
Oh, whoa, whoa. The guy who's playing bejeweled on his iPhone all class has a study group?อะไรกัน คนที่มัวแต่เล่นเกมไอโฟนทั้งคาบ มีกลุ่มติวด้วย?
The stockings bejeweled.ถุงน่องประดับด้วยเพชรพลอย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bejeweled
Back to top