ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

behaviourism

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *behaviourism*, -behaviourism-

behaviourism ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
behaviourism (n.) ทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์ (ทางจิตวิทยา)
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
behaviourismพฤติกรรมนิยม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

behaviourism ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
行動主義[こうどうしゅぎ, koudoushugi] (n,adj-no) behaviorism; behaviourism
ビヘイビアリズム[, biheibiarizumu] (n) behaviourism; behaviorism

behaviourism ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ลัทธิพฤติกรรม[n. exp.] (latthi phre) EN: behaviourism FR: béhaviorisme [m]
พฤติกรรมศาสตร์[n.] (phreuttikam) EN: behavioral science ; behaviorism ; behaviourism FR: sciences du comportement [mpl] ; behaviorisme [m]

behaviourism ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Verhaltensforschung {f}behaviorism [Am.]; behaviourism [Br.]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า behaviourism
Back to top