ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

behavioral

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *behavioral*, -behavioral-

behavioral ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
behavioral (adj.) เกี่ยวกับพฤติกรรม See also: เกี่ยวกับบุคลิกภาพ Syn. behavioural
English-Thai: HOPE Dictionary
behavioral(บิเฮฟ'วิเออเริล) adj. เกี่ยวกับพฤติกรรม,เกี่ยวกับการทำตัวหรืออาการท่าทีของสัตว์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
behavioral scienceพฤติกรรมศาสตร์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Behavioral Approachแนวคิดทางพฤติกรรม,การศึกษาตามแนวพฤติกรรม [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
พฤติกรรมศาสตร์ (n.) behavioral science
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Clearly a behavioral disorder, but what could have caused such a widespread and dramatic disorder?'ซึ่งมีความผิดปรกติทางพฤติกรรมอย่างชัดเจน' 'แต่อะไรเป็นสาเหตุ ของความรุนแรงที่เราประสบอยู่? '
I'll send it to Behavioral Sciences. I'll have an answer in a couple days. Thanks.ผมจะส่งไปห้องแล็ปอีก 2-3 วันคงรู้ผล
He's already been exhibiting behavioral instability... in the virtual battle simulations.มันควรจะได้รับ การบำบัดอารมณ์ที่ไม่มั่นคงก่อน ในโลกเสมือนนั่นน่ะ
In testing the drug on chimpanzees with a history of miscarriages... I found conclusively that in every instance the side effects observed... were consistent with the behavioral and metabolic changes in subjects... with normal unmedicated pregnancies:จากผลการทดลองกับลิงชิมแปนซีที่มีประวัติแท้งลูก ผมสังเกตพบผลข้างเคียงที่เกิดขึ้น ของพฤติกรรมและการทานอาหารของตัวอย่างทดลอง
This gave us a fix on his behavioral and code patterns.มันทำให้เราเจาะจงถึงพฤติกรรม และรูปแบบรหัสของเขาได้
I'm a, uh, agent with the--the bau, the behavioral analysis unit of the fbi, which, um, it used to be called the bsu, the behavioral science unit, but not anymore.เอ่อ ด็อกเตอร์ สเปนเซอร์ รีด/N ผมเป็น เอ่อ เจ้าหน้าที่จาก... จาก BAU หน่วยวิเคราะห์พฤติกรรมของ FBI
Where's the behavioral evidence?หลักฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมอยู่ที่ไหน
Wow. Behavioral Analysis Unit. You work with Gideon?ว้าว หน่วยวิเคราะห์พฤติกรรม\ พวกคุณทำงานกับกิเดียนหรือเปล่า
Some of the behavioral psychologists might care to see them.บางส่วนของนักจิตวิทยาพฤติกรรม อาจจะสนใจที่จะเห็นมัน
She took too many behavioral meds at once and she ripped off her clothes and dove into the fountain at Ridgedale Mall like, Blaaaaah!เพราะเธอกินยาสำหรับควบคุมพฤติกรรม หลายชนิดในครั้งเดียว แล้วเธอก็สติเสียฉีกเสื้อผ้าตัวเองออก แล้วกระโดดลงน้ำพุที่มอลล์ แล้วก็แบบ บล้า---ห์ ฉันเป็นปีศาจหมึกยักษ์จากใต้ทะเล
You're at the connor beverly behavioral medicine center.คุณอยู่ที่ศูนย์การแพทย์ด้านพฤติกรรม คอนเนอร์ เบฟเวอลี่
We also look at specific behavioral traits.เรามองหาจากลักษณะพฤติกรรมด้วย

behavioral ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
行動主義心理学[こうどうしゅぎしんりがく, koudoushugishinrigaku] (n) behavioral psychology
行動原理[こうどうげんり, koudougenri] (n) behavioral principle; principle (value) governing one's conduct
行動様式[こうどうようしき, koudouyoushiki] (n) behavioral pattern
行動生態学[こうどうせいたいがく, koudouseitaigaku] (n) behavioral ecology; behavioural ecology
行動科学[こうどうかがく, koudoukagaku] (n) behavioral science; behavioural science
行動経済学[こうどうけいざいがく, koudoukeizaigaku] (n) behavioral economics; behavioural economics
行動障害[こうどうしょうがい, koudoushougai] (n) behavioral disorder; behavioural disorder
行動療法[こうどうりょうほう, koudouryouhou] (n) behavioural therapy (behavioral)
認知行動療法[にんちこうどうりょうほう, ninchikoudouryouhou] (n) cognitive-behavioral therapy; cognitive-behavioural therapy
Japanese-English: COMDICT Dictionary
行動科学[こうどうかがく, koudoukagaku] behavioral science

behavioral ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การแบ่งส่วนตลาดตามพฤติกรรม[n. exp.] (kān baeng s) EN: behavioral segmentation FR:
พฤติกรรมศาสตร์[n.] (phreuttikam) EN: behavioral science ; behaviorism ; behaviourism FR: sciences du comportement [mpl] ; behaviorisme [m]

behavioral ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Verhaltensforschung {f}behavioral science [Am.]; behavioural science [Br.]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า behavioral
Back to top