ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

behalf

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *behalf*, -behalf-

behalf ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
behalf (n.) ในนามของ See also: ตัวแทน
English-Thai: HOPE Dictionary
behalf(บิฮาล์ฟ') n. ประโยชน์,ตัวแทน,ในนามของ, Syn. profit
English-Thai: Nontri Dictionary
behalf(n) ตัวแทน,ประโยชน์,ธุระ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
รั้งตำแหน่ง (v.) act on behalf of
อุทิศ (v.) donate on behalf of See also: donate in memory of
อุทิศ (v.) donate on behalf of See also: donate in memory of
ในนามของ (adv.) on behalf of
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
On behalf of my company, I would like to welcome you hereในนามของบริษัท ผมขอต้อนรับพวกคุณที่นี่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Let me say, on behalf of myself and the others, that we consider it a great privilege to die for our country.ผมขอพูด ณ ตรงนี้ เพื่อ ตัวผมและคนอื่นๆ เราคิดดูแล้ว เราจะสละชีพเพื่อประเทศ
On behalf of Capt. Clark and the crew we'd like to thank you for flying with Eastern.นี่คือเสียงจากกัปตันของคุณค่ะ, กัปตันคล็าก และลูกเรือ... ...ขอขอบคุณที่ท่านได้บินกับสายการบินอีสเทิร์น
I am operating on behalf of the Soviet Union.ฉันกำลังปฏิบัติการในนามของสหภาพโซเวียต
On behalf of Prince and Company...ในนามของ บริษัท ปริ๊นซ์ แอนด์ คอมเพนี
On behalf of Prince and Company, may I say what a pleasure it is to have you hair.ในนามของ บริษัท ปริ๊นซ์ แอนด์ คอมเพนี ผมรู้สึกยินดีอย่างมากที่ ที่มีขน
Sir Michael Hagerty will present the case on behalf of the Crown.เซอร์ไมเคิล Hagerty จะนำเสนอ กรณีในนามของคราวน์
On behalf of the-- of the workers, sir,ในนามของคนงานทุกคน...
As director of Leland University's Biotechnology Research Program... I thank you on behalf of my esteemed colleagues for your consideration.ในฐานะ ผ.อ.โครงการวิจัยไบโอเทคมหาวิทยาลัยเลแลนด์ ผมขอขอบคุณในนามของเพื่อนที่เคารพในการรับพิจารณาโครงการ
Now I think I can safely say I'm speaking on behalf of all of my patrons-villagers to a man when I say I feel...ทีนี้ ผมคงต้องบอกว่า ผมมาพูดในฐานะตัวแทนเพื่อน ๆ ชาวบ้านของผมว่า...
On behalf of the village, we would like to convince you to persuade Mr. Garrad to stay longer and measure the mountain again.ในฐานะตัวแทนชาวบ้าน เราอยากให้คุณเกลี้ยกล่อมคุณการาด ให้อยู่ต่อและวัดภูเขาอีกคัร้งนึง
Please let me say this, please allow me to thank you, on behalf of all my family, since they don't know to whom they are indebted.โปรดให้ฉันพูดเถอะค่ะ โปรดยอมให้ฉันขอบคุณ ที่คุณได้ทำเพื่อครอบครัวฉัน แต่พวกเขาไม่รู้ว่าเป็นหนี้บุญคุณใคร
You bet. And on behalf of my wiener, can I get an advance payment?แล้วกัน ก็คุณบอกอย่างนั้น ผมก็รีบจัดนะซิ

behalf ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[dài, ㄉㄞˋ, 代] to substitute; to act on behalf of others; to replace; generation; dynasty; age; period; (historical) era; (geological) eon
受累[shòu lèi, ㄕㄡˋ ㄌㄟˋ, 受累] put to a lot of trouble (on sb else's behalf); affected
代办[dài bàn, ㄉㄞˋ ㄅㄢˋ, 代办 / 代辦] to act for sb else; to act on sb's behalf; an agent; a diplomatic representative; a chargé d'affaires

behalf ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
にかわって[, nikawatte] (exp) (1) (See にかわり) instead of; replacing; (2) on behalf of
にかわり[, nikawari] (exp) (1) instead of; replacing; (2) on behalf of
[だい, dai] (n,n-suf) (1) charge; cost; price; (2) (See 台・だい・6) generation; age; reign; (3) (geological) era; (4) (after someone's name or title) a representative of; on behalf of; for (someone); (5) (See 代表電話番号) used after a phone number to indicate that it is a switchboard number; (ctr) (6) (See 台・だい・6) counter for decades of ages, eras, etc.; (7) counter for generations (of inheritors to a throne, etc.); (8) (abbr) (See 代理申請会社) proxy application company
成り代わる[なりかわる, narikawaru] (v5r) to do in place of or on behalf of (someone)
為に;爲に(oK)[ために, tameni] (conj) (1) (uk) for; for the sake of; to one's advantage; in favor of; in favour of; on behalf of; (2) because of; as a result of

behalf ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เชิด[v.] (choēt) EN: manipulate ; direct from behind the scene ; make someone act in one's own behalf FR: manipuler ; manoeuvrer ; tirer les cordes ; tirer les ficelles
กระทำแทน[v. exp.] (kratham tha) EN: act on one's behalf FR:
ในนามของ[loc.] (nai nām khø) EN: on behalf of FR: pour le compte de ; au nom de ; de la part de
ในฐานะของ[loc.] (nai thāna k) EN: on behalf of FR: pour le compte de ; au nom de ; de la part de
รักษาการ[v. exp.] (raksākān) EN: act for ; act temporarily in place of ; be on duty ; act on behalf of ; be in charge FR: agir par intérim ; suppléer ; remplacer dans ses fonctions
ทักษิณานุประทาน[n.] (thaksinānup) EN: offering dedicated to the deceased ; the making of merits for the dead people ; offering made to monks on behalf of the dead FR:
อุทิศ[v.] (uthit) EN: dedicate ; sacrifice ; devote ; offer; give ; donate on behalf of ; donate in memory of FR: dédier ; consacrer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า behalf
Back to top