ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

begrudge

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *begrudge*, -begrudge-

begrudge ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
begrudge (vt.) อิจฉาในสิ่งที่คนอื่นมี Syn. envy
begrudgely (adv.) อย่างอิจฉาในสิ่งที่คนอื่นมี
English-Thai: HOPE Dictionary
begrudge(บิกรัดจฺ') {begrudged,begrudging,begrudges} vt. อิจฉา,ริษยา,เดียดฉันท์,บ่นว่า,ต่อว่า, See also: begrudging adj. ดูbegrudge
English-Thai: Nontri Dictionary
begrudge(vt) อิจฉา,ริษยา,เดียดฉันท์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You begrudge us the Deer God's favor.คุณบ่นว่าเราพระเจ้ากวางเว็บไซต์นั้นโปรดปราน
Don't begrudge anyone who did what they had to do to try and get it.อย่าโทษคนอื่นในสิ่งที่พวกเขาจำเป็นต้องทำและพยายามให้ได้มันมา
Not that I'd begrudge one penny of it to see you looking so beautiful and happy.ไม่ใช่ว่าพ่ออยากบ่นเรื่องเงินหรอกนะ แต่พ่ออยากเห็น ลูกมีความสุขและดูสวยที่สุด
You wouldn't begrudge an old friend his second chance in the sun.ท่านคงไม่เดียดฉันท์เพื่อนเก่า ให้โอกาสครั้งที่สองกับเขา เพื่อหวนคืนสู่ความยิ่งใหญ่้
I don't suppose you'll begrudge me my share then.ข้าคิดว่าเจ้าคงไม่รังเกียจที่จะใ้ห้ส่วนแบ่งกับข้า
Hey, do I begrudge you your coping mechanisms?เฮ้! นี่ผมเคยบอกไหมว่า คุณเป็นตำรวจที่ไม่มีอารมณ์ขันเลย
So don't begrudge your old man a little harmless fun, huh?ดังนั้นเจ้าไม่ต้องบ่นเป็นคนแก่ กับเรื่องเล็กๆน้อยที่ไม่เป็นอันตรายหรอก

begrudge ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不吝珠玉[bù lìn zhū yù, ㄅㄨˋ ㄌㄧㄣˋ ㄓㄨ ㄩˋ, 不吝珠玉] lit. do not begrudge gems of wisdom (成语 saw, humble expr.); fig. Please give me your frank opinion.; Your criticism will be most valuable.
[xī, ㄒㄧ, 惜] pity; regret; to rue; to begrudge; Taiwan pr. xi2
舍不得[shě bu de, ㄕㄜˇ ㄅㄨ˙ ㄉㄜ˙, 舍不得 / 捨不得] to hate to do sth; to hate to part with; to begrudge

begrudge ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
妬む(P);嫉む;猜む[ねたむ(妬む;嫉む)(P);そねむ, netamu ( netamu ; sonemu )(P); sonemu] (v5m,vt) (uk) to be jealous of; to envy; to begrudge; (P)
渋る[しぶる, shiburu] (v5r) (1) to hesitate; to hold back; to balk; to falter; (2) to be reluctant; to be unwilling; to begrudge; (3) to have loose painful bowel movement; to suffer from tenesmus; (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า begrudge
Back to top