ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

begonia

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *begonia*, -begonia-

begonia ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
begonia (n.) ต้นไม้มีดอกหลากหลายสี ปลูกในร่ม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But I do want to mention that the first picture in that deal was starring my beautiful and talented lady, Begonia Garcia.แต่ฉันอยากกล่าวว่า the first picture in that deal was starring บีโกเนีย การ์เซีย ที่สวยและฉลาด
Sir, how do you spell begonia?ท่านครับ, เบอร์โกเนียสะกดยังไงครับ?

begonia ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
秋海棠[qiū hǎi táng, ㄑㄧㄡ ㄏㄞˇ ㄊㄤˊ, 秋海棠] begonia
秋海棠花[qiū hǎi táng huā, ㄑㄧㄡ ㄏㄞˇ ㄊㄤˊ ㄏㄨㄚ, 秋海棠花] begonia

begonia ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ベゴニア[, begonia] (n) begonia (lat
秋海棠[しゅうかいどう;シュウカイドウ, shuukaidou ; shuukaidou] (n) (uk) hardy begonia (Begonia grandis)

begonia ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชมพูยูนนาน[n. exp.] (chomphū Yun) EN: Begonia modestiflora FR: Begonia modestiflora
ดาดชมพู[n. exp.] (dāt chomphū) EN: Begonia hymenophylla FR: Begonia hymenophylla
ดาดลำอ้อย[n. exp.] (dāt lam øi) EN: Begonia wrayi FR: Begonia wrayi
ดาดนภา[n. exp.] (dāt naphā) EN: Begonia soluta FR: Begonia soluta
ดาดซอกหิน[n. exp.] (dāt søk hin) EN: Begonia incerta FR: Begonia incerta
ก้ามกุ้งหิน[n. exp.] (kāmkung hin) EN: Begonia integrifolia FR: Begonia integrifolia
ก้ามกุ้งขน[n. exp.] (kāmkung kho) EN: Begonia cathcartii FR: Begonia cathcartii
ส้มกุ้ง[n.] (somkung) EN: Begonia FR: Begonia
ส้มกุ้ง[n.] (somkung) EN: Begonia palmata FR: Begonia palmata
ส้มกุ้งใบเฟิน[n. exp.] (somkung bai) EN: Begonia pteridiformis FR: Begonia pteridiformis
ส้มกุ้งหินปูน[n. exp.] (somkung hin) EN: Begonia demissa FR: Begonia demissa
ส้มกุ้งจิกจ้อง[n. exp.] (somkung jik) EN: Begonia sp. FR: Begonia sp.
ส้มกุ้งพุทธไทย[n. exp.] (somkung Phu) EN: Begonia phutthaii FR: Begonia phutthaii
เยื่อกูรัม[n. exp.] (yeūa kū ram) EN: Begonia smithiae FR: Begonia smithiae

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า begonia
Back to top