ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

been

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *been*, -been-

been ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
been (vi.) เป็น See also: อยู่, คือ Syn. be
been had (sl.) โดนโกง Syn. was had
English-Thai: HOPE Dictionary
been(บีน) pp. ของ be -Conf. gone
English-Thai: Nontri Dictionary
been(vt) pp ของ be
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ชายพก (n.) two ends of the loin-cloth after having been twisted together and tucked up in the front
ต๋ง (v.) make fast the rope which has been hauled in
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You've been here many daysคุณอยู่ที่นี่หลายวันแล้ว
I've already been thereฉันไปที่นั่นมาแล้ว
You have not been honest with meคุณไม่ซื่อสัตย์กับฉัน
I realize you have been given no choiceฉันเข้าใจว่าคุณไม่มีทางเลือกเลย
Neither of you has ever been there?พวกคุณทั้งสองไม่เคยไปที่นั่นหรือ
It's been five years since I last saw youเป็นเวลา 5 ปีแล้วนับแต่ที่ฉันเจอคุณครั้งสุดท้าย
How have you been these years?คุณเป็นอย่างไรบ้างหลายปีมานี้
It's been a whole year since I last saw youเกือบปีแล้วนับจากที่ฉันเจอคุณล่าสุด
How have you been these day?คุณสบายดีไหม
It has been a long time since I last came hereมันนานมากแล้วนับแต่ที่ฉันมาที่นี่ครั้งล่าสุด
They've been working on this project since last yearพวกเขาทำงานในโครงการนี้ตั้งแต่ปีที่แล้ว
She's been living there since her birthเธออาศัยอยู่ที่นั่นมาตั้งแต่เกิด
How long have you been married?คุณแต่งงานมานานแค่ไหนแล้ว
Because it can't possibly have been bothเพราะมันไม่สามารถจะเป็นได้ทั้งสองอย่าง
You've been working all summer on thatคุณทำในสิ่งนั้นมาตลอดฤดูร้อน
You've been call hereคุณถูกเรียกตัวมาที่นี่
How long has he been sick?เขาป่วยมานานแค่ไหนแล้ว
It could have been done by a professional designerมันควรจะทำโดยนักออกแบบมืออาชีพนะนี่
Where have you been all night?คุณไปอยู่ที่ไหนมาตลอดคืน
I've been looking all over for youฉันมองหาคุณจนทั่ว
You have been nothing but trouble to meคุณไม่ได้มีความสำคัญอะไรนอกจากเป็นตัวปัญหาสำหรับฉัน
I've never been to France beforeฉันไม่เคยไปฝรั่งเศสมาก่อน
I've been to many countries, many placesฉันไปมาหลายประเทศ หลายสถานที่
I've never been anywhere in the area of Asiaฉันยังไม่เคยไปที่ไหนในเอเชียมาก่อน
Where have you been lately?คุณไปอยู่ที่ไหนมาช่วงนี้?
Where have you been for the last month?คุณไปอยู่ที่ไหนมาเมื่อเดือนที่แล้ว?
Where have you been since school finished?คุณไปอยู่ที่ไหนมาตั้งแต่ออกจากโรงเรียน?
Where have all of you been recently?พวกคุณทุกคนไปอยู่ที่ไหนมาไม่นานมานี้?
I've been tied up with extra workฉันยุ่งอยู่กับการทำงานพิเศษอยู่
We've been tied up with businessพวกเรายุ่งอยู่กับธุรกิจ
I've been to the moviesฉันไปดูหนังมา
It's been a very weird nightมันเป็นคืนที่แปลกประหลาดมากจริงๆ
I realize now that I have been wrongตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าฉันผิด
How long have you been working togetherพวกคุณทำงานด้วยกันมานานแค่ไหน?
You know I've never been to Chinaคุณรู้ไหมฉันไม่เคยไปประเทศจีนมาก่อน
How long have you guys been together?พวกคุณคบกันมานานแค่ไหนแล้ว?
You've been here long enoughคุณอยู่ที่นี่มานานพอควรแล้ว
I've been waiting two months for this momentฉันคอยเวลานี้มาสองเดือนแล้ว
I've been thinking about what you saidฉันคิดถึงสิ่งที่คุณพูดอยู่
To be silent about what have been happenedที่จะนิ่งเงียบเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But you don't know what I've been through.แต่คุณไม่ได้รู้ว่าสิ่งที่ฉันเคย ผ่าน
Chair's been dusted!เก้าอี้ได้รับการปัดฝุ่น!
Our window's been washed.หน้าต่างของเราได้รับการล้าง
My cup's been washed.ถ้วยของเราได้รับการล้าง
Bless the seven little men who have been so kind to me.อวยพรชายน้อยเจ็ด ที่ได้รับชนิดเพื่อให้ฉัน
And because you've been so good to poor old Granny,และเนื่องจากคุณได้รับ ดังนั้นที่ดีที่จะยากจนเก่ายาย
Your reference to the Jews might have been more violent.การที่พูดถึงชาวยิว มันอาจจะเลวร้ายมาก
You're right. Things have been quiet in the ghetto lately.คุณพูดถูก ความสงบพึ่งเกิดขึ้น ในชุมชนยิวไม่นานมานี้
He's been there since the war.เขาเป็นแบบนั้นตั้งแต่สงคราม
Jewish soldier. Been here since the war.ทหารยิว อยู่นี้ตั้งแต่สงคราม
He thinks it's only been weeks.เขาคิดว่ามาอยู่นี้เพียงสัปดาห์เดียว
Hannah's right. We've all been foolish.ฮันนาห์ พูดถูก พวกเรามันโง่สิ้นดี

been ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
拨乱反正[bō luàn fǎn zhèng, ㄅㄛ ㄌㄨㄢˋ ㄈㄢˇ ㄓㄥˋ, 拨乱反正 / 撥亂反正] bring order out of chaos; set to rights things which have been thrown into disorder
托运行李[tuō yùn xíng li, ㄊㄨㄛ ㄩㄣˋ ㄒㄧㄥˊ ㄌㄧ˙, 托运行李 / 托運行李] luggage that has been checked in (on flight)
如来[rú lái, ㄖㄨˊ ㄌㄞˊ, 如来 / 如來] tathagata (Buddha's name for himself, having many layers of meaning - Sanskrit: thus gone, having been Brahman, gone to the absolute etc)
[chá, ㄔㄚˊ, 茬] stubble land after crop has been taken; a second crop obtained by rotation of land; an opportunity
茬地[chá di, ㄔㄚˊ ㄉㄧ˙, 茬地] stubble land after crop has been taken
不虚此行[bù xū cǐ xíng, ㄅㄨˋ ㄒㄩ ㄘˇ ㄒㄧㄥˊ, 不虚此行 / 不虛此行] the trip has not been made in vain; the trip has been well worthwhile; it's been a worthwhile trip

been ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アフターレコーディング[, afuta-reko-deingu] (n) adding sounds to a soundtrack after a film has been made (wasei
アフレコ[, afureko] (n) (abbr) (See アフターレコーディング) adding sounds to a soundtrack after a film has been made (wasei
いい加減にする;好い加減にする[いいかげんにする, iikagennisuru] (exp,vs-i) to put an end to something; to get something over with; to quit something one has been engaged in too long or to an excessive degree
インテリジェントデザイン[, interijientodezain] (n) intelligent design (theory that life or the universe must have been designed by an intelligent being)
お久しぶり[おひさしぶり, ohisashiburi] (exp) (abbr) (sl) (See お久・おひさ) it's been a long time; long time no see
お座敷;御座敷[おざしき, ozashiki] (n) (1) (pol) (See 座敷・1) tatami room; (2) gathering (to which one has been invited to perform as a geisha, etc.)
ご馳走さま(P);御馳走様[ごちそうさま, gochisousama] (int) (1) word used after one has been treated (esp. used after a meal); (2) used after hearing something lovey-dovey; (P)
さす[, sasu] (v5s,vt) (1) (See 為せる・1) to make (someone) do; (2) (See 為せる・2) to allow (someone) to; (aux-v,v5s) (3) auxiliary verb indicating the causative; (4) auxiliary verb indicating that one has been granted the permission to do something; (5) auxiliary verb used to make verbs more "active"; (6) auxiliary verb used as an extreme honorific for others' actions; (n) (7) (arch) swidden
されなければならない[, sarenakerebanaranai] (exp) (See なければならない) must have been done; has to have been done
しもた屋;仕舞屋(io);仕舞た屋;仕舞うた屋[しもたや(しもた屋;仕舞屋;仕舞た屋);しもうたや(仕舞屋;仕舞うた屋), shimotaya ( shimota ya ; shimai ya ; shimai ta ya ); shimoutaya ( shimai ya ; shima] (n) store that has been gone out of business; household that lives without carrying on a business
せる;させる[, seru ; saseru] (aux-v,v1) (1) (せる is for 五段 verbs, させる for 一段; follows the imperfective form of (v5) and (vs) verbs; senses 1-3 of せる are sometimes abbreviated as 〜す) auxiliary verb indicating the causative; (2) (hum) (usu. as 〜(さ)せてもらう, 〜(さ)せていただく, etc.) auxiliary verb indicating that one has been granted the permission to do something; (3) auxiliary verb used to make verbs more "active"; (4) (hon) (as 〜(さ)せられる, 〜あら(さ)せられる, 〜(さ)せ給う, etc.) auxiliary verb used as an extreme honorific for others' actions
っ放し[っぱなし(P);っはなし, ppanashi (P); hhanashi] (n-suf) (uk) keep ...-ing (negative nuance, with the state being improper, unpleasant, etc.); have been ...-ing; leaving (something) on; leaving (something) still in use; (P)
とぎ汁;磨ぎ汁;磨汁[とぎじる;とぎしる, togijiru ; togishiru] (n) water that has been used to wash rice
なんたらかんたら[, nantarakantara] (exp) something or other (often used in place of a word or phrase that has been forgotten)
ハッピーマンデー[, happi-mande-] (n) (See 成人の日) national holiday that has been moved to a Monday (e.g. Coming-of-Age Day) (wasei
プリン頭[プリンあたま, purin atama] (n) (col) black hair that has been dyed blond after the roots begin to grow in at the top giving an appearance much like custard pudding (lit. pudding head)
一事不再議[いちじふさいぎ, ichijifusaigi] (n) the principle of not resuming debate on an item in the same Diet session in which it has been voted down
久しぶり(P);久し振り(P)[ひさしぶり, hisashiburi] (adj-na,adj-no) a long time (since the last time); it's been a while (since I last saw, mailed, etc., you); (P)
事と成る[こととなる, kototonaru] (exp,v5r) (uk) it has been decided (so) that; it has been arranged (so) that
事になる[ことになる, kotoninaru] (exp,v5r) (uk) it has been decided (so) that; it has been arranged (so) that
以て瞑すべし;もって瞑すべし;以って瞑すべし(io)[もってめいすべし, mottemeisubeshi] (exp) one can now rest in peace; one ought to be contented with what has been accomplished
体する[たいする, taisuru] (vs-s,vt) to keep in mind and do as one has been told; to learn and obey; to act in accordance; to comply
先祖伝承[せんぞでんしょう, senzodenshou] (n,adj-no) what has been (orally) handed down from generation to generation; legend; folk tale
売約済み[ばいやくすみ, baiyakusumi] (n) Sold (typically a sign on something that has already been sold)
居る[おる, oru] (v1,vi) (1) (uk) (See 在る・1) to be (of animate objects); to exist; (2) to stay; (v1,aux-v) (3) (the い is sometimes dropped) (after the -te form of a verb) verb indicating continuing action or state (i.e. to be ..ing, to have been ..ing); (P)
御裾分け;お裾分け[おすそわけ, osusowake] (n,vs) sharing with others what has been given to you; sharing a portion of the profit with others
抹消登録証明書[まっしょうとうろくしょうめいしょ, masshoutourokushoumeisho] (n) proof of vehicle having been registered as disposed of
放し[はなし;ぱなし, hanashi ; panashi] (n-suf) (uk) (See っ放し) keep ...-ing (negative nuance, with the state being improper, unpleasant, etc.); have been ...-ing; leaving (something) on; leaving (something) still in use
日が浅い[ひがあさい, higaasai] (exp,adj-i) (See 日の浅い) it hasn't been long since
日の浅い[ひのあさい, hinoasai] (exp,adj-i) (See 日が浅い) it hasn't been long since
杉玉[すぎたま, sugitama] (n) ball-like object made of Japanese cedar which is hung by sake brewers outside their brewery in the eaves to inform people that a new brew of sake has been produced
果てる[はてる, hateru] (v1,vi) (1) to end; to be finished; to be exhausted; to die; to perish; (suf) (2) indicates an extreme has been reached; (P)
残尿感[ざんにょうかん, zannyoukan] (n) feeling that one's bladder has not been completely emptied
気が抜ける[きがぬける, kiganukeru] (exp,v1) (1) to feel exhausted (after having been stressed); to feel spent; to feel relieved (from stress); (2) to become stale (i.e. of a carbonated beverage); to go flat; to lose flavor; to lose flavour
水干[すいかん, suikan] (n) (1) everyday garment worn by nobles in ancient Japan; (2) silk dried after having been washed in plain water and stretched out
消化試合[しょうかしあい, shoukashiai] (n) throwaway match (i.e. one played after a tournament has already been decided); dead rubber
熟年離婚[じゅくねんりこん, jukunenrikon] (n) (col) divorce of a couple who have been married for a long time (often brought on by retirement of the husband)
田麩[でんぶ, denbu] (n) mashed and seasoned fish; flesh of whitefish and shrimp that has been boiled, shredded, parched, seasoned, and colored red (coloured)
申し添える[もうしそえる, moushisoeru] (v1,vt) to add to what has been said
睡眠預金[すいみんよきん, suiminyokin] (n) inactive bank account (no withdrawals or deposits made, and to which the owner's rights have been terminated)

been ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาบน้ำร้อนมาก่อน[v. exp.] (āp nām røn ) EN: have been through this before FR: ne pas être né d'hier ; ne pas être tombé de la dernière pluie
ได้ข่าว[v. exp.] (dāi khāo) EN: hear ; get the news of ; get wind of sth ; it has been reported that FR:
ได้รับมอบอำนาจ[v. exp.] (dāi rap møp) EN: be authorized ; have been authorized FR:
ได้เสีย[v.] (dāisīa) EN: have sexual relations without marriage ; become intimate sexually ; have sexual intercourse ; have been intimate FR: se mettre en concubinage
ข้าหลวงเดิม[n.] (khālūangdoē) EN: one who has been in the household of the king since crown prince days FR:
เคยไป[v. exp.] (khoēi pai) EN: have been before FR: être déjà allé
ของหลุด[n. exp.] (khøng lut) EN: pawned article that has not been redeemed FR:
มีประกาศว่า...[v. exp.] (mī prakāt w) EN: it has been announced that ... FR:
นก[n.] (nok) EN: person whose flirtations have been rejected FR:
ไปไหนมา[v. exp.] (pai nai mā) EN: Where have you been ? FR: D'où venez-vous ? ; D'où viens-tu ? ; Où es-tu allé ? ; Où êtes-vous allé ? ; Où as-tu été ? ; Où étais-tu ?
ปวารณา[v.] (pawāranā) EN: invite a bhikku to ask for sth ; be permitted the use of ; have been offered FR:
ซื้อรู้[v.] (seūrū) EN: learn a lesson from having been cheated FR:
ตกกระป๋อง[v. exp.] (tok krapǿng) EN: be out of favour ; have a downfall ; become a has-been ; suffer a misfortune FR: être en disgrâce

been ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
seit; seitdem {conj} | seit ich hier wohne | seit er das weißsince | since I've been living here | since he knows that
Einigung {f} | Einigung über Beendigung des Vertragesagreement | agreement of rescission
Beendigung {f}; Beendung
Eingabe {f} | neue Eingabe | falsche Eingabeentry | re-entry | misentry

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า been
Back to top