ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bedroom

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bedroom*, -bedroom-

bedroom ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bedroom (n.) ห้องนอน Syn. bedchamber
English-Thai: Nontri Dictionary
bedroom(n) ห้องนอน
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bedroom furnitureเฟอร์นิเจอร์สำหรับห้องนอน [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ห้องนอน (n.) bedroom
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I really wanted to disappear into my bedroomฉันอยากจะจมหายลงไปบนเตียงของฉันจริงๆ
The hotel has a rule against keeping animals in bedroomsโรงแรมนี้มีกฎไม่ให้เลี้ยงสัตว์ในห้องนอน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
When she finished her bath, she'd go into the bedroom and go over to the dressing table.เมื่อท่านอาบนํ้าเสร็จเเล้ว ก็จะเข้ามาที่ห้องนอนและตรงมาที่โต๊ะเครื่องแป้ง
He said he went from his bedroom to the front door. Isn't that enough?เขาบอกว่าเขาเดินออกมาจากห้องนอนของเขาไปที่ประตูหน้า ไม่ว่าเพียงพอหรือไม่
No, but I'd like to know if an old man who drags one foot cos he had a stroke can get from his bedroom to his front door in 15 seconds.ไม่มี แต่ผมอยากจะรู้ว่าคนเก่าที่ลากหนึ่ง cos เท้าเขามีจังหวะ จะได้รับจากห้องนอนของเขาไปที่ประตูหน้าของเขาใน 15 วินาที
The old man was in this bedroom here.ชายชราคนหนึ่งอยู่ในห้องนอนที่นี่
He would have had to walk 12 feet, open the bedroom door, walk 43 feet down and open the front door, all in 15 seconds.เขาจะมีที่จะเดิน 12 ฟุต, เปิดประตูห้องนอน เดิน 43 ฟุตลงและเปิดประตูหน้าทั้งหมดใน 15 วินาที
I just paced off 12 feet. This is the bedroom door.ฉันเพิ่งเดินออก 12 ฟุต นี่คือประตูห้องนอน
It has a brick fireplace and a cute bedroom with mirrors on the ceiling and...และก็ห้องนอนน่ารักๆ มีกระจกบนเพดานและก็...
You better go to your bedroom and rest well tonight.แต่ถึงเวลาที่เธอ ต้องนอนแล้ว
Can I sleep in your bedroom tonight, mum?ขอผมนอนกับแม่ได้ไหมฮะ คืนนี้?
We'll board up the bedroom doors.งั้นตีตรงประตูห้องนอน
We've raised you since you were a baby, given you the food off our table even let you have Dudley's second bedroom purely out of the goodness of our hearts.เราเลี้ยงแกมาตั้งแต่ยังแบเบาะ ให้ทานอาหารที่เหลือจากบนโต๊ะ กระทั่งยกห้องนอนที่สอง ของดัดลี่ย์ให้อย่างมีน้ำใจ
So a house-elf shows up in my bedroom we can't get through the barrier to platform 93/4 we almost get killed by a tree...มีเอลฟ์ประจำบ้านอยู่ในห้องนอนฉัน เราผ่านแผงกั้น ไปยังชาลา 9 3/4 ไม่ได้ และเราเกือบถูกต้นไม้ฆ่าตาย

bedroom ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
寝室[qǐn shì, ㄑㄧㄣˇ ㄕˋ, 寝室 / 寢室] bedroom; dormitory
卧内[wò nèi, ㄨㄛˋ ㄋㄟˋ, 卧内 / 臥內] bedroom
卧室[wò shì, ㄨㄛˋ ㄕˋ, 卧室 / 臥室] bedroom
卧房[wò fáng, ㄨㄛˋ ㄈㄤˊ, 卧房 / 臥房] bedroom; a sleeping compartment (on a train)

bedroom ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ベッドシーン[, beddoshi-n] (n) (abbr) bedroom scene
ベッドタウン;ベットタウン[, beddotaun ; bettotaun] (n) bedroom community (wasei
ベッドルーム[, beddoru-mu] (n) bedroom
寝所[しんじょ;ねどこ;ねどころ;ねど, shinjo ; nedoko ; nedokoro ; nedo] (n) bedroom
寝間[ねま, nema] (n) bedroom
房室[ぼうしつ, boushitsu] (n) (1) room; chamber; (2) monk in charge of business in the monks' quarters; (3) bedroom (of a married couple); (4) locule (in a plant ovary); (5) atria and ventricles
班女が閨[はんじょがねや;はんじょがけい, hanjoganeya ; hanjogakei] (exp) (arch) (See 秋の扇) bedroom of a forsaken woman
閨門[けいもん, keimon] (n) (1) bedroom entrance; bedroom; (2) (See 家庭) home; family life; household; conjugal relationship
寝室[しんしつ, shinshitsu] (n) bedroom; (P)
居間兼寝室[いまけんしんしつ, imakenshinshitsu] (n) living room and bedroom; bed-sitter
房術[ぼうじゅつ, boujutsu] (n) (See 房中術) ability in the bedroom; art of lovemaking
閨房[けいぼう, keibou] (n) bedroom; (woman's) bedchamber; pillow talk

bedroom ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ห้องนอน[n. exp.] (hǿng nøn) EN: bedroom FR: chambre à coucher [f]
ห้องนอนเด็ก[n. exp.] (hǿng nøn de) EN: children's bedroom FR: chambre d'enfants [m]
ตาเจ้าชู้[v. exp.] (tā jaochū) EN: have bedroom eyes FR:

bedroom ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schlafzimmereinrichtung {f}bedroom suite

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bedroom
Back to top