ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bedevil

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bedevil*, -bedevil-

bedevil ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bedevil (vt.) ทำให้เป็นปัญหามากและยาวนาน
English-Thai: HOPE Dictionary
bedevil(บิเดฟ'เวิล) {bedeviled,bedeviling,bedevils} vt. ทำให้ผีเข้า,สาป,แช่ง,ทำให้หลง,ทรมาน,กวน,ทำทารุณ,ทำให้สิ้นสุด,ทำให้เสียการ, See also: bedevilment n.
English-Thai: Nontri Dictionary
bedevil(vt) รบกวน,กวน,ทรมาน,ทำทารุณ,ทำให้ยุ่งใจ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
There are three misconceptions in particular that bedevil our thinking.มีแนวความคิดผิดๆ 3 ประการที่ทำให้ความคิดของเราไขว้เขว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bedevil
Back to top