ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

beatify

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *beatify*, -beatify-

beatify ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
beatify (vt.) ทำให้เกิดความสุข See also: ทำให้ปิติ
English-Thai: HOPE Dictionary
beatify(บิแอท'ทิไฟ) {beatified,beatifying,beatifies} vt. ทำให้เกิดความสุข,ประสาทพร,ทำพิธีประสาทพรแก่คนตาย., See also: beatification n. ดูbeatify
English-Thai: Nontri Dictionary
beatify(vt) ให้พร,ประสาทพร,ทำให้เป็นสุข

beatify ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
selig {adj} [relig.] | jdn. selig preisen | jdn. selig sprechenblessed | to declare sb. blessed | to beatify sb.

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า beatify
Back to top