ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

beat about the bush

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *beat about the bush*, -beat about the bush-

beat about the bush ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
beat about the bush (idm.) พูดอ้อม See also: พูดอ้อมค้อม, พูดวกวน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ย้อนยอก (v.) beat about the bush See also: beat around the bush, talk round Syn. ยอกย้อน, กลับไปกลับมา, วกวน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I wouldn't beat about the bush.ฉันจะไม่ชนะเรื่องพุ่มไม้

beat about the bush ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
拐弯抹角[guǎi wān mò jiǎo, ㄍㄨㄞˇ ㄨㄢ ㄇㄛˋ ㄐㄧㄠˇ, 拐弯抹角 / 拐彎抹角] lit. (of road) winding and turning (成语 saw); to speak in a roundabout way; to equivocate; to beat about the bush
转弯抹角[zhuǎn wān mò jiǎo, ㄓㄨㄢˇ ㄨㄢ ㄇㄛˋ ㄐㄧㄠˇ, 转弯抹角 / 轉彎抹角] lit. (of road) winding and turning (成语 saw); to speak in a roundabout way; to equivocate; to beat about the bush

beat about the bush ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อ้อมค้อม[v.] (ømkhøm) EN: be circuitous ; talk in a circle ; circumlocute ; beat about the bush FR:
วกไปวนมา ; วกไปวกมา[v. exp.] (wok pai won) EN: hang about/around ; walk about/around ; go round in a circle ; circle ; beat about the bush ; turn this way and that ; meander FR: tourner en rond ; tourner comme un ours en cage
วกวน[v.] (wokwon) EN: wind ; meander ; go round ; circle ; beat about the bush ; go around in circles FR:
โยกโย้[v.] (yōkyō) EN: beat about the bush ; be evasive FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า beat about the bush
Back to top