ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bearskin

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bearskin*, -bearskin-

bearskin ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bearskin (n.) ขนและหนังหมี
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That's why we've been sitting in these stinking bearskins.นั่นคือเหตุผลที่เราได้รับการนั่งอยู่ใน bearskins เหม็นเหล่านี้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bearskin
Back to top