ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

beam-ends

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *beam-ends*, -beam-ends-

beam-ends ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
beam-ends (n.) ส่วนปลายของคานขวางเรือ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า beam-ends
Back to top