ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

beaded

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *beaded*, -beaded-

beaded ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
beaded (adj.) ตกแต่งด้วยลูกปัด
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Beadedเป็นปุ่มปม [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
What about the beaded skirt with that beige... croched halter you have hanging in the closet?What about the beaded skirt with that beige... ...crocheted halter you have in the closet?
The beaded doll, and even a transgender.ตุ๊กตาลูกปัด หรือแม้แต่ การแปลงเพศ
If you tell me you've got one of those in that bloody beaded bag of yours...อย่าบอกนะว่าเธอเอามันมาอยู่ในกระเป๋าลูกปัดของเธอใบนั้นด้วย
They even got a beaded curtain.พวกเขายังมีลูกปัดที่ผ้าม่านด้วย

beaded ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
满头大汗[mǎn tóu dà hàn, ㄇㄢˇ ㄊㄡˊ ㄉㄚˋ ㄏㄢˋ, 满头大汗 / 滿頭大汗] brow beaded with sweat; perspiring freely

beaded ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
毒蜥蜴[どくとかげ;ドクトカゲ, dokutokage ; dokutokage] (n) (uk) heloderm (any venomous lizard of genus Heloderma, inc. the gila monster and the beaded lizard)
連珠毛[れんじゅもう, renjumou] (n) monilethrix (medical); moniliform hair; beaded hair

beaded ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Standlappen {m} (von Gefäß)beaded feet
Wulstreifen {m}beaded edge tyre

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า beaded
Back to top