ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be down

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be down*, -be down-

be down ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
be down (phrv.) ลงมาข้างล่าง
be down (phrv.) ลดลง See also: น้อยลง Syn. go down
be down (phrv.) จดบันทึก See also: เขียนบันทึก, จด Syn. write down
be down as (phrv.) ได้รับการบันทึกว่าเป็นหรือทำบางสิ่ง Syn. put down as
be down for (phrv.) เข้ามาเป็นอันดับที่ (การแข่งขัน) See also: มีชื่อเข้ามา, ติดอันดับ Syn. enter for
be down for a count of (idm.) ล้มลงขณะนับสิบ (การชกมวย)
be down in the dumps (idm.) ไม่สุขสบาย See also: ไม่มีความสุข
be down on (phrv.) ตะคอกใส่ See also: พูดอย่างโกรธที่ทำผิด Syn. tell off
be down on (phrv.) หาข้อผิดพลาดได้เร็ว See also: จับผิดได้เร็ว
be down to (phrv.) เหลือไว้เพียง (เงินหรือสิ่งอื่นเล็กน้อย) See also: เหลือแค่
be down with (phrv.) ป่วยเป็นโรค See also: ป่วยด้วย, ป่วย Syn. come down with, go down with
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ลดลง (ใช้กับค่าของเงิน) (v.) be down See also: weaken Ops. แข็งตัว
อ่อนตัว (v.) be down See also: weaken Syn. ลดลง (ใช้กับค่าของเงิน) Ops. แข็งตัว
ใจแป้ว (v.) be downcast See also: feel dishearten, lose heart, be despondent, be frightened Syn. ใจฝ่อ, เสียขวัญ
เหนื่อยใจ (v.) be downhearted See also: be depressed, be disheartened, be despondent, be downcast, be discouraged, be dispirited Syn. อ่อนใจ, ท้อแท้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm balancing on shit and I can be down there again.ผมหาจุดยืนอะไรไม่ได้เลย ผมไม่อยากเป็นอย่างนั้น
So my brother would be down in the library studying and I would be upstairs in the atticพี่ผมอ่านหนังสือในห้องสมุด... ...ส่วนผมจะอยู่ในห้องเพดาน...
Go make yourself a drink, and I'll be down in two shakes of a lamb's tail.ไปทำให้ตัวเองเครื่องดื่มและฉันจะปรับลดลงในสองสั่นหางของลูกแกะ
We will be down as soon as we can. Let Kitty go down, she is forwarder.พวกเราจะลงไปให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้ ให้คิตตี้ลงไปก่อน หล่อนเสร็จแล้วนี่
Agador said she'd be down in five.Agador บอกว่าเธอต้องการจะลงในห้า
And I'll be down right away, all right? As quick as I can.เดี๋ยวผมลงไปครับ ตกลงมั๊ย เร็วที่สุดเท่าที่ทำได้
He'll be down soon.เขาจะลงมาข้างล่างเร็วๆนี้
I'll be down with it, Coach! Come on, guys, let's go!ได้เลยโค้ช เร็วเข้าทุกคน ไปเถอะ
I realize how difficult this can be but if you'd please be patient and have a seat over there an officer will be down shortly to help you....แต่ถ้าคุณุจะอดทนสักนิด แล้วไปนังคอยทางโน้น... ...เดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่ไปดูแลคุณ
I realize how difficult it can be but if you'd please be patient and have a seat over there an officer will be down shortly to help you.ผมรู้ว่ามันทำใจยากแค่ไหน... ...แต่ถ้าคุณุจะอดทนสักนิด แล้วไปนังคอยทางโน้น... ...เดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่ไปดูแลคุณ
But you weren't playing I know, but i'll be down stairs in just a minute, ok.แต่คุณไม่ได้เล่นนิ หนูรู้หนูกำลังจะไป บายค่ะ
The submarine net will be down to permit passage by routine marine traffic and to let their subs in.ตาข่ายกันเรือดำน้ำจะเอาลงก่อน... ...เพื่อการเดินเรือ ของเรือทั่วไป ...และให้เรือดำน้ำเข้ามา

be down ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
病倒[bìng dǎo, ㄅㄧㄥˋ ㄉㄠˇ, 病倒] be down with an illness; be laid up

be down ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
尾羽打ち枯らす;尾羽うち枯らす[おはうちからす, ohauchikarasu] (exp,v5s) to be in a miserable state; to be down and out
気が滅入る;気がめいる[きがめいる, kigameiru] (exp,v5r) (See 滅入る) to feel depressed; to be down
弱る[よわる, yowaru] (v5r,vi) to weaken; to be troubled; to be downcast; to be emaciated; to be dejected; to be perplexed; to impair; (P)
曇る[くもる, kumoru] (v5r,vi) (1) to get cloudy; to cloud over; to become overcast; (2) to cloud up; to fog up; to mist up; to become dim; (3) to be gloomy; to be clouded (expression); to be downcast; (4) (from 面曇る) (See 照る・てる・2) to look slightly downward (of a noh mask; indicating sadness, grief, etc.); (P)

be down ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชะตาตก[X] (chatā tok) EN: be down on one's luck FR: la chance a tourné
โดนต้ม[v. exp.] (dōn tom) EN: be gypped ; be down in ; be swindled FR:
ลดลง [v. exp.] (lot long) EN: go down ; decrease ; abate ; become lower ; be down ; subside ; diminish ; cut ; decline ; reduce ; knock off ; dip ; recede ; wane ; dive ; fall FR: descendre ; baisser ; diminuer ; décroître ; s'amoindrir ; s’aténuer ; plonger ; chuter
อ่อนตัว[v.] (øntūa) EN: be down ; weaken FR:
เรี่ย[v.] (rīa) EN: skim ; be almost touching ; be down (to) FR:
เรี่ยดิน[v. exp.] (rīa din) EN: skim the ground ; be down to the ground FR:
ตก[v.] (tok) EN: abate ; diminish ; be down ; decline ; decrease ; reduce ; fade ; fall off ; drop off FR: reculer ; être en déclin
ตกอับ[v.] (tok-ap) EN: be down in one's luck ; fall on hard times ; be out of favour ; fall into misfortune ; have a streak of bad luck ; be in low circumstances FR: tomber en disgrâce
ตกต่ำ[v.] (toktam) EN: low ; decline ; diminish ; be reduced (to) ; take a fall ; go down ; fall off ; suffer a decline ; be depressed ; be in recession ; be down on one's luck ; be in low circumstances ; become impoverished FR: décliner ; déprécier
แย่[v.] (yaē) EN: suffer hardship ; be in straitened circumstances ; be in the soup ; be down and out ; be in a bad way ; bear the brunt ; be in the red FR: avoir des ennuis
กลุ้มใจ[v. exp.] (klum jai) EN: be depressed ; feel depressed ; be worried ; worry ; feel awful ; be downcast FR: être inquiet ; être soucieux ; être ennuyé ; être tourmenté ; être déprimé
ลดชั้น[v. exp.] (lot chan) EN: be demoted ; be downgraded FR: être rétrogradé
หมองใจ[v.] (møngjai) EN: be gloomy ; be blue ; be downcast ; be downhearted ; be despondent ; be depressed ; be in sorrow ; be hurt ; be on the outs (with sb) ; feel enmity towards (sb) FR: être chagriné ; être attristé ; être peiné
เหนื่อยใจ[v. exp.] (neūay jai) EN: be downhearted ; be depressed ; be disheartened ; be despondent ; be downcast ; be discouraged ; be dispirited ; be mentally tired FR: être déprimé ; être découragé ; souffrir de fatigue mentale
อ่อนอกอ่อนใจ[v.] (øn-ok-ønjai) EN: be crestfallen ; be dispirited ; be dejected ; be downhearted FR:
เศร้าใจ[v. exp.] (saojai) EN: feel sad ; feel depressed ; be melancholy ; be down-hearted ; be low-spirited ; be sad ; droop FR:
ท้อ[v.] (thø) EN: lose heart ; be discouraged ; be daunted ; be in low spirits ; be downhearted ; be dejected ; be despondent FR: se décourager ; baisser les bras
ท้อแท้[v.] (thøthaē) EN: be in low spirit ; be downhearted ; be dejected ; be discouraged ; be dismayed FR: avoir le moral dans les chaussettes ; être découragé
ตกอันดับ[v. exp.] (tøk andap) EN: fall behind ; be downgrade FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be down
Back to top