ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bayonet

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bayonet*, -bayonet-

bayonet ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bayonet (n.) ดาบปลายปืน See also: มีดหรือหอกปลายปืน
bayonet (vt.) แทงด้วยดาบปลายปืน Syn. pierce
English-Thai: HOPE Dictionary
bayonet(เบ'อะนิท) {bayoneted.bayoneting,bayonets} n. ดาบปลายปืน,มีดปลายปืน vt. แทงด้วยดาบปลายปืน
English-Thai: Nontri Dictionary
bayonet(n) ดาบปลายปืน,มีดปลายปืน
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bayonet Appositionปลายกระดูกเกยกัน [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ดาบปลายปืน (n.) bayonet
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It'll make a nice change to stick a bayonet into a chap rather than a rotten old sandbag.มันจะทำให้การเปลี่ยนแปลงที่ ดีที่จะติดดาบปลายปืน เข้าไปในขากรรไกร มากกว่าที่จะเป็นกระสอบทราย เก่าเน่าเสีย
I'll stick my bayonet up the jacksy of the first who talks loud of love and wives and childrenดาบปลายปืนเลือดของตัวเอง ขึ้น มากแรกว่า พูดเสียงดังของความรักและ ภรรยา
I died from bayonet wounds in the Great War.ผมตายจากแผลที่โดนแทง ในสงครามยอดเยี่ยม
Let's see your bayonets.มีพวกเขาออกมีพวกเขาออก
Two days, for having a dirty bayonet.ดาบปลายปืนสกปรก คแล ปเปอ
Fix bayonets and charge.เราทุกคนจะตายภายใต้ชื่อตลก
Pregnant women were cut with bayonets, and their babies thrown into the fire.หญิงมีครรภ์ถูกผ่าท้อง เอาทารกออกมาแล้วโยนเข้ากองไฟ
Men who fall out of line are bayoneted or shot.หากผู้ใดแตกแถว จะโดนซ้อมจนตาย หรือไม่ก็ถูกยิงทิ้ง..
M-6 bayonet,vietnam-era.มีดปลายปืน เอ็ม-6 สมัยสงครามเวียดนาม
To be precise, it was an old military bayonet.ที่จริงแล้ว มันเป็นดาบปลายปืน ของทหารสมัยก่อนค่ะ
Marine's outfit includes everything from bayonets to socks.ก็มีเครื่องแบบ.. แล้วก็เอาไปหมด.. ตั้งแต่ มีดปลายปืนไปจนถุงเท้าแหละ
If the nips come through here at high port with fixed bayonets,ถ้าไอ้ยุ่นโผล่มา พร้อมมีดปลายปืนเมื่อไหร่..

bayonet ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
对刺[duì cì, ㄉㄨㄟˋ ㄘˋ, 对刺 / 對刺] bayonet practise in pairs
拼刺[pīn cì, ㄆㄧㄣ ㄘˋ, 拼刺] bayonet charge
拼刺刀[pīn cì dāo, ㄆㄧㄣ ㄘˋ ㄉㄠ, 拼刺刀] bayonet charge
刺刀[cì dāo, ㄘˋ ㄉㄠ, 刺刀] bayonet

bayonet ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
剣付き鉄砲[けんつきでっぽう, kentsukideppou] (n) fixed bayonet
着剣[ちゃっけん, chakken] (n,vs) fixing a bayonet
銃剣[じゅうけん, juuken] (n) bayonet
銃剣術[じゅうけんじゅつ, juukenjutsu] (n) bayonet drill
銃剣道[じゅうけんどう, juukendou] (n) form of modern martial art using the bayonet
刀剣[とうけん, touken] (n) sword; dagger; knife; bayonet; (P)
剣(P);劒(oK);劍(oK)[けん(P);つるぎ, ken (P); tsurugi] (n) (1) sword (originally esp. a doubled-edged sword); sabre; saber; blade; (2) (けん only) bayonet; (3) (けん only) swordsmanship; (4) (けん only) stinger; ovipositor; dart; (P)

bayonet ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดาบปลายปืน[n.] (dāpplāipeūn) EN: bayonet FR: baïonnette [f]
เข็มกุดั่น [n. exp.] (khem kudan) EN: Spanish bayonet FR:
ศัสตรา[n.] (sattrā) EN: sword ; saber ; bayonet ; foil FR:
ศัสตราวุธ[n.] (sattrāwut) EN: sword ; saber ; bayonet ; foil FR:
ศัสตราวุธ[n.] (sattrāwut) EN: sword ; saber ; bayonet ; foil FR:
ขรรค์[n.] (khan) EN: double-edged knife ; sacrificial knife ; bayonet-like dagger FR:

bayonet ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bajonettverschluss {m}bayonet socket; bayonet coupling
Bajonettkupplung {f} [techn.]bayonet clutch
Bajonettbahn {f} [techn.]bayonet groove
Bajonettrahmen {m} [techn.]bayonet slots

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bayonet
Back to top