ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

baseball

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *baseball*, -baseball-

baseball ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
baseball (n.) กีฬาเบสบอล See also: ลูกเบสบอล
baseball (n.) ลูกเบสบอล
baseball bat (n.) ไม้ตีเบสบอล
baseball cap (n.) หมวกแก๊บ (สำหรับเล่นกีฬาเบสบอล)
baseball glove (n.) ถุงมือสำหรับใส่เล่นกีฬาเบสบอล
English-Thai: HOPE Dictionary
baseball(เบส'บอล) n. กีฬาเบสบอล,ลูกเบสบอล
English-Thai: Nontri Dictionary
baseball(n) กีฬาเบสบอล,ลูกเบสบอล
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You're a real baseball fan, aren't ya?คุณเป็นแฟนเบสบอลจริงจะไม่ได้ยา?
You have sat here and voted guilty with everyone else because there are some baseball tickets burning a hole in your pocket.You have sat here and voted guilty with everyone else because there are some baseball tickets burning a hole in your pocket.
The old man had talked to the boy about baseball as always.ชายชราได้พูดคุยกับเด็ก เกี่ยวกับเบสบอลที่พวกเขา มักจะทำ
It'sjust harder to put baseball cards in the spokes. Get the feel of the plane.เอาบัตรเบสบอลใส่ซี่ล้อรถ ยังยากกว่าอีก รู้สึกถึงเครื่องบินไว้
About this time, Charlie and Billy were playing mailbox baseball with Ace and Eyeball.ช่วงเวลานี้ ชาร์ลีกับบิลลี่ กำลังเล่นเบสบอลกับตู้ไปรษณีย์ กับ เอ็ซ และ อายบอลล์
Go away! My... My baseball team is called the Dukes!ฉันรู้ว่าฉันดูไม่เหมือนตัวเอง
I think it means that if I build a baseball field out there,ผมว่ามันหมายความว่า ถ้าผมสร้างสนามเบสบอล...
The commissioner of baseball suspended eight of the players, including the great Shoeless Joe Jackson, for life.คณะกรรมการเบสบอล สั่งแขวนผู้เล่น 8 คน รวมทั้งเท้าเปล่าโจ แจ็คสันตลอดชีพ
It's a good baseball field, Ray.มันเป็นสนามเบสบอลที่ดี เรย์
Getting thrown out of baseball ... was like having part of me amputated.ถูกโยนออกจากวงการเบสบอล เหมือนร่างกายบางส่วนถูกตัดออกไป
This stupid baseball field's going to bankrupt you.สนามเบสบอลงี่เง่านั่น จะทำให้นายล้มละลาย ใครๆ ก็รู้
Daddy, the baseball game is on.- พ่อคะ เกมเริ่มแล้ว

baseball ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
棒坛[bàng tán, ㄅㄤˋ ㄊㄢˊ, 棒坛 / 棒壇] baseball circles; baseball world
棒球[bàng qiú, ㄅㄤˋ ㄑㄧㄡˊ, 棒球] baseball
满垒[mǎn lěi, ㄇㄢˇ ㄌㄟˇ, 满垒 / 滿壘] bases loaded (in baseball)
投手[tóu shǒu, ㄊㄡˊ ㄕㄡˇ, 投手] pitcher (baseball)
[lěi, ㄌㄟˇ, 垒 / 壘] rampart; base (in baseball)
跑垒员[pǎo lěi yuán, ㄆㄠˇ ㄌㄟˇ ㄩㄢˊ, 跑垒员 / 跑壘員] runner (in baseball)
跑垒[pǎo lěi, ㄆㄠˇ ㄌㄟˇ, 跑垒 / 跑壘] running between bases (in baseball)

baseball ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
インサイドベースボール[, insaidobe-subo-ru] (n) inside baseball
カージナルス[, ka-jinarusu] (n) Cardinals (US baseball team)
ゲッツー;ゲットツー[, gettsu-; gettotsu-] (n) baseball double-play (wasei
ノーヒットノーラン[, no-hittono-ran] (exp) no-hit, no-run baseball game
ノックバッティング[, nokkubatteingu] (n) batting for fielding practice in baseball (wasei
ホームスチール[, ho-musuchi-ru] (n) stealing home in baseball (wasei
回を重ねる[かいをかさねる, kaiwokasaneru] (exp,v1) to advance (as of a baseball game); to repeat
完封[かんぷう, kanpuu] (n,vs) complete blockade (seal); baseball shutout; (P)
左腕投手[さわんとうしゅ, sawantoushu] (n) left-handed baseball pitcher
帰る(P);還る;歸る(oK)[かえる, kaeru] (v5r,vi) (1) (See 返る・1) to return; to come home; to go home; to go back; (2) (of a guest, customer, etc.) to leave; (3) (of a baseball player rounding the bases) to get home; (P)
打ち下ろし[うちおろし, uchioroshi] (n) (1) low hit (e.g. in baseball or golf); (adj-no) (2) downhill
打線[だせん, dasen] (n) baseball lineup; (P)
球場[きゅうじょう, kyuujou] (n) baseball stadium; (P)
球宴[きゅうえん, kyuuen] (n) baseball all-star game
甲子園[こうしえん, koushien] (n) (See 全国高等学校野球選手権大会) Koshien (location of Koshien Stadium, where the Japan National High School Baseball Tournament is held)
野球帽[やきゅうぼう, yakyuubou] (n) baseball cap
野球評論家[やきゅうひょうろんか, yakyuuhyouronka] (n) baseball commentator
アーチ[, a-chi] (n) (1) arch; (2) homerun (baseball); (P)
アウトコーナー[, autoko-na-] (n) outside corner (baseball, racetrack, etc.) (wasei
アベックホームラン[, abekkuho-muran] (n) back-to-back homeruns (baseball) (wasei
アンダースロー[, anda-suro-] (n) (abbr) underhand throw (baseball); submarine pitch
イージーフライ[, i-ji-furai] (n) routine fly ball (baseball) (wasei
インスインガー[, insuinga-] (n) inswinger (baseball)
インスラ[, insura] (n) (abbr) inside slider (baseball)
ウエーティングサークル[, ue-teingusa-kuru] (n) waiting circle (baseball); on-deck batter's circle
ウエストボール;ウェストボール[, uesutobo-ru ; uesutobo-ru] (n) waste ball (baseball); taking a pitch
エンタイトルツーベース[, entaitorutsu-be-su] (n) two-base entitlement (baseball)
エンドラン[, endoran] (n) (abbr) hit-and-run (baseball)
オーバー(P);オーバ(P)[, o-ba-(P); o-ba (P)] (adj-na,n,vs) (1) (abbr) overcoat; (2) over; exceeding; going beyond; exaggeration; (3) ball hit over the head of an outfielder (baseball); (P)
オーバースロー[, o-ba-suro-] (n) (abbr) overhand throw (baseball)
オープン戦[オープンせん, o-pun sen] (n) exhibition game (baseball); open game; (P)
お手玉;御手玉[おてだま, otedama] (n) (1) beanbag; beanbag juggling game; (2) bobbling the ball (baseball)
カーブ[, ka-bu] (n,vs) (1) curve; (2) curve ball (baseball); (P)
カットオフ[, kattoofu] (n) cutoff (play) (baseball)
キャンバス(P);カンバス(P)[, kyanbasu (P); kanbasu (P)] (n) (1) canvas; (2) (キャンバス only) base (in baseball); (P)
クイックモーション[, kuikkumo-shon] (n) (1) quick motion; (2) pitcher throwing to first base (baseball)
クッションボール[, kusshonbo-ru] (n) cushion ball (carom off the outfield wall by a batted ball) (baseball)
クリーンアップ[, kuri-n'appu] (n) clean up (esp. baseball)
クリーンアップトリオ(P);クリーンナップトリオ[, kuri-n'apputorio (P); kuri-nnapputorio] (n) cleanup trio (baseball); (P)
クローザー[, kuro-za-] (n) closer (baseball)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
本塁打[ほんるいだ, honruida] Thai: การตีลูกโฮมรันในกีฬาเบสบอลโดยที่ลูกกระเด็นออกนอกสนามแข่ง English: home run (baseball)

baseball ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เบสบอล[n.] (bētbøn = bē) EN: baseball FR: base-ball [m]

baseball ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Baseball {m} [sport]baseball

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า baseball
Back to top