ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*barrelful*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น barrelful, -barrelful-

*barrelful* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
barrelful (n.) จำนวนของของเหลวต่อบาร์เร็ล

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *barrelful*
Back to top