ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

banyan

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *banyan*, -banyan-

banyan ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
banyan (n.) ต้นไทร Syn. ficus
banyan (n.) เสื้อคลุมของชาวฮินดู
English-Thai: HOPE Dictionary
banyan(แบน'เยิน) n. ต้นไทร
English-Thai: Nontri Dictionary
banyan(n) ต้นมะเดื่อ,ต้นไทร
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ไทร (n.) banyan See also: Ficus bengalensis (Moraceae) Syn. ต้นไทร
ไทรทอง (n.) banyan See also: kind of banyan tree
กร่าง (n.) banyan tree Syn. ต้นกร่าง, ลุง, ฮ่างหลวง, ไทรทอง
ต้นกร่าง (n.) banyan tree Syn. ลุง, ฮ่างหลวง, ไทรทอง
ต้นไทร (n.) banyan tree Syn. ไทร
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Even someone living under a banyan tree is dependent on support from someone.แม้แต่คนที่อาศัยอยู่ใต้ต้นไทร ก็ต้องพึ่งพิงความช่วยเหลือจากคนอื่น
But unlike someone under a banyan tree all publicly traded corporations has been structured through a series of legal decisions to have a peculiar and disturbing characteristic.แต่สิ่งที่แตกต่างจากคนที่อาศัยอยู่ใต้ต้นไทร ก็คือทุกบรรษัทที่ดำเนินงานในสังคม มีโครงสร้างที่เกิดจาก
Well, it's the large banyan that Taylor lived in when he first came through the portal.ก็ได้ มันเป็นต้นไทร ที่เทเลอร์เคยใช้อาศัยอยู่ ตั้งแต่เขาผ่านประตูมิติเข้ามาที่นี่

banyan ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[róng, ㄖㄨㄥˊ, 榕] banyan tree; Ficus wightiana
榕树[róng shù, ㄖㄨㄥˊ ㄕㄨˋ, 榕树 / 榕樹] banyan

banyan ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
バニアン[, banian] (n) {comp} Banyan
バニヤン[, baniyan] (n) banyan
バンヤン[, banyan] (n) banyan
榕樹[がじゅまる;ようじゅ;カジュマル, gajumaru ; youju ; kajumaru] (n) (uk) (がじゅまる is originally from Okinawa dialect) Chinese banyan (Ficus microcarpa or Ficus retusa); Malayan banyan; Indian laurel
Japanese-English: COMDICT Dictionary
バニアン[ばにあん, banian] Banyan

banyan ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
นิโครธ[n.] (nikhrōt) EN: banyan tree FR:
ต้นกร่าง[n. exp.] (ton krāng) EN: banyan tree FR: banian [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า banyan
Back to top