ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bang up

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bang up*, -bang up-

bang up ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bang up (phrv.) ทำลาย (คำไม่เป็นทางการ) See also: ทำให้เสียหาย Syn. smash up
bang up (phrv.) ทำให้บาดเจ็บ (คำไม่เป็นทางการ)
bang up (phrv.) ทำให้ตั้งครรภ์ (คำสแลง) Syn. knock up, prang up
bang up (phrv.) ขังคุก See also: กักขัง Syn. lock up
bang upon (phrv.) เคาะอย่างแรง See also: กระแทกอย่างแรง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That's my client Oliver Queen. Looks like you're doing a bang up job protecting him.นั่นลูกค้าของผมน่ะ โอลิเวอร์ ควีน ดูเหมือนพี่จะ
Well, we all just think you are doing a bang up job.เราก็คิดว่าคุณทำได้เยี่ยมเลย
Or would you rather be doing fucking bang up?หรือคุณจะค่อนข้างจะทำบางร่วมเพศได้หรือไม่

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bang up
Back to top