ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

balky

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *balky*, -balky-

balky ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
balky (adj.) ที่เป็นอุปสรรค Syn. contrary
English-Thai: HOPE Dictionary
balky(บอค'คี) adj. ดื้อรั้น,หยุด,ตรงข้าม
English-Thai: Nontri Dictionary
balky(adj) ซึ่งหยุดชะงัก,ซึ่งชะงักงัน,ซึ่งหยุดนิ่ง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า balky
Back to top